Thursday, September 30, 2010

01-10-10 Delhi Panchang
V.Fri.Tithi.Ahtami. Nak.Aardha.yog.variyant.K.Balva.R.kal.10.48.to 12.18
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi
01 October 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:18:14 Sunset: 18:03:15 Next Sunrise: 06:18:45

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 06:18:14 to 07:46:22 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:46:22 to 09:14:29 hrs [Good]
3. Amrita: 09:14:29 to 10:42:37 hrs [Good]
4. Kaala : 10:42:37 to 12:10:45 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:10:45 to 13:38:52 hrs [Good]
6. Roga : 13:38:52 to 15:07:00 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:07:00 to 16:35:07 hrs [Bad ]
8. Chara : 16:35:07 to 18:03:15 hrs [Medm]
9. Roga : 18:03:15 to 19:35:11 hrs [Bad ]
10. Kaala : 19:35:11 to 21:07:08 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:07:08 to 22:39:04 hrs [Good]
12. Udwega: 22:39:04 to 0:11:00 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:11:00 to 1:42:56 hrs [Good]
14. Amrita: 1:42:56 to 3:14:53 hrs [Good]
15. Chara : 3:14:53 to 4:46:49 hrs [Medm]
16. Roga : 4:46:49 to 6:18:45 hrs [Bad ]

[# Rahu-kaal: From 10:42:37 to 12:10:45 hrs]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, September 27, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
28 September 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:16:40 Sunset: 18:06:47 Next Sunrise: 06:17:11

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 06:16:40 to 07:45:26 hrs [Bad ]
2. Udwega: 07:45:26 to 09:14:12 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:14:12 to 10:42:58 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:42:58 to 12:11:44 hrs [Good]
5. Amrita: 12:11:44 to 13:40:29 hrs [Good]
6. Kaala : 13:40:29 to 15:09:15 hrs [Bad ]
7. Shubha: 15:09:15 to 16:38:01 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:38:01 to 18:06:47 hrs [Bad ]
9. Kaala : 18:06:47 to 19:38:05 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:38:05 to 21:09:23 hrs [Good]
11. Udwega: 21:09:23 to 22:40:41 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:40:41 to 0:11:59 hrs [Good]
13. Amrita: 0:11:59 to 1:43:17 hrs [Good]
14. Chara : 1:43:17 to 3:14:35 hrs [Medm]
15. Roga : 3:14:35 to 4:45:53 hrs [Bad ]
16. Kaala : 4:45:53 to 6:17:11 hrs [Bad ]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, September 26, 2010

27-09-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.Chaturathi. Nak.bharani.yog.Harshana .K.Bava.R.kal.07-42.to 09-16
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi

27 September 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:16:09 Sunset: 18:07:59 Next Sunrise: 06:16:40

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:16:09 to 07:45:08 hrs [Good]
2. Kaala : 07:45:08 to 09:14:07 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:14:07 to 10:43:05 hrs [Good]
4. Roga : 10:43:05 to 12:12:04 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:12:04 to 13:41:03 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:41:03 to 15:10:02 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:10:02 to 16:39:00 hrs [Good]
8. Amrita: 16:39:00 to 18:07:59 hrs [Good]
9. Chara : 18:07:59 to 19:39:04 hrs [Medm]
10. Roga : 19:39:04 to 21:10:09 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:10:09 to 22:41:14 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:41:14 to 0:12:20 hrs [Good]
13. Udwega: 0:12:20 to 1:43:25 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:43:25 to 3:14:30 hrs [Good]
15. Amrita: 3:14:30 to 4:45:35 hrs [Good]
16. Chara : 4:45:35 to 6:16:40 hrs [Medm]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Saturday, September 25, 2010

26-09-10 Delhi Panchang
V.Sun.Tithi.tritiya. Nak.Ashwini.yog.vyaghata .K.Vanija.R.kal.16.45.to 18.15
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
26 September 2010 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:15:39 Sunset: 18:09:10 Next Sunrise: 06:16:09
Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 06:15:39 to 07:44:50 hrs [Bad ]
2. Chara : 07:44:50 to 09:14:02 hrs [Medm]
3. Laabh : 09:14:02 to 10:43:13 hrs [Good]
4. Amrita: 10:43:13 to 12:12:25 hrs [Good]
5. Kaala : 12:12:25 to 13:41:36 hrs [Bad ]
6. Shubha: 13:41:36 to 15:10:47 hrs [Good]
7. Roga : 15:10:47 to 16:39:59 hrs [Bad ]
8. Udwega: 16:39:59 to 18:09:10 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 18:09:10 to 19:40:02 hrs [Good]
10. Amrita: 19:40:02 to 21:10:55 hrs [Good]
11. Chara : 21:10:55 to 22:41:47 hrs [Medm]
12. Roga : 22:41:47 to 0:12:40 hrs [Bad ]
13. Kaala : 0:12:40 to 1:43:32 hrs [Bad ]
14. Laabh : 1:43:32 to 3:14:24 hrs [Good]
15. Udwega: 3:14:24 to 4:45:17 hrs [Bad ]
16. Shubha: 4:45:17 to 6:16:09 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, September 24, 2010

25-09-10 Delhi Panchang
V.Sat.Tithi.Dwitiya. Nak.Revati.yog.dhuruva .K.Garija.R.kal.09.15.to 10.45
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi

25 September 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:15:08 Sunset: 18:10:22 Next Sunrise: 06:15:39

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 06:15:08 to 07:44:32 hrs [Bad ]
2. Shubha: 07:44:32 to 09:13:57 hrs [Good]
3. Roga : 09:13:57 to 10:43:21 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:43:21 to 12:12:45 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:12:45 to 13:42:09 hrs [Medm]
6. Laabh : 13:42:09 to 15:11:34 hrs [Good]
7. Amrita: 15:11:34 to 16:40:58 hrs [Good]
8. Kaala : 16:40:58 to 18:10:22 hrs [Bad ]
9. Laabh : 18:10:22 to 19:41:02 hrs [Good]
10. Udwega: 19:41:02 to 21:11:41 hrs [Bad ]
11. Shubha: 21:11:41 to 22:42:21 hrs [Good]
12. Amrita: 22:42:21 to 0:13:01 hrs [Good]
13. Chara : 0:13:01 to 1:43:40 hrs [Medm]
14. Roga : 1:43:40 to 3:14:20 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:14:20 to 4:44:59 hrs [Bad ]
16. Laabh : 4:44:59 to 6:15:39 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, September 23, 2010

24 September 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:14:38 Sunset: 18:11:34 Next Sunrise: 06:15:08

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 06:14:38 to 07:44:15 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:44:15 to 09:13:52 hrs [Good]
3. Amrita: 09:13:52 to 10:43:29 hrs [Good]
4. Kaala : 10:43:29 to 12:13:06 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:13:06 to 13:42:43 hrs [Good]
6. Roga : 13:42:43 to 15:12:20 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:12:20 to 16:41:57 hrs [Bad ]
8. Chara : 16:41:57 to 18:11:34 hrs [Medm]
9. Roga : 18:11:34 to 19:42:01 hrs [Bad ]
10. Kaala : 19:42:01 to 21:12:28 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:12:28 to 22:42:54 hrs [Good]
12. Udwega: 22:42:54 to 0:13:21 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:13:21 to 1:43:48 hrs [Good]
14. Amrita: 1:43:48 to 3:14:15 hrs [Good]
15. Chara : 3:14:15 to 4:44:41 hrs [Medm]
16. Roga : 4:44:41 to 6:15:08 hrs [Bad ]
23-09-10 Delhi Panchang
V.Fri.Tithi.pratipat. Nak.U.bhadra.yog.virdhi .K.Kaulava.R.kal.10.44.to 12.14
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, September 22, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
23 September 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:14:08 Sunset: 18:12:46 Next Sunrise: 06:14:38

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 06:14:08 to 07:43:58 hrs [Good]
2. Roga : 07:43:58 to 09:13:48 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:13:48 to 10:43:37 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:43:37 to 12:13:27 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:13:27 to 13:43:17 hrs [Good]
6. Amrita: 13:43:17 to 15:13:07 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 15:13:07 to 16:42:56 hrs [Bad ]
8. Shubha: 16:42:56 to 18:12:46 hrs [Good]
9. Amrita: 18:12:46 to 19:43:00 hrs [Good]
10. Chara : 19:43:00 to 21:13:14 hrs [Medm]
11. Roga : 21:13:14 to 22:43:28 hrs [Bad ]
12. Kaala : 22:43:28 to 0:13:42 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:13:42 to 1:43:56 hrs [Good]
14. Udwega: 1:43:56 to 3:14:10 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:14:10 to 4:44:24 hrs [Good]
16. Amrita: 4:44:24 to 6:14:38 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
22-09-10 Delhi Panchang
V.Thu.Tithi.Pournima. Nak.P.bhadra.yog.Ganda .K.Bava.R.kal.13.44.to 15.44
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, September 19, 2010

20-09-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.dwadasi. Nak.Dhanistha.yog.sukarman .K.Balva.R.kal.07-42.to 09-12
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi

20 September 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:12:39 Sunset: 18:16:23 Next Sunrise: 06:13:08

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:12:39 to 07:43:07 hrs [Good]
2. Kaala : 07:43:07 to 09:13:35 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:13:35 to 10:44:03 hrs [Good]
4. Roga : 10:44:03 to 12:14:31 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:14:31 to 13:44:59 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:44:59 to 15:15:27 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:15:27 to 16:45:55 hrs [Good]
8. Amrita: 16:45:55 to 18:16:23 hrs [Good]
9. Chara : 18:16:23 to 19:45:59 hrs [Medm]
10. Roga : 19:45:59 to 21:15:34 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:15:34 to 22:45:10 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:45:10 to 0:14:46 hrs [Good]
13. Udwega: 0:14:46 to 1:44:21 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:44:21 to 3:13:57 hrs [Good]
15. Amrita: 3:13:57 to 4:43:32 hrs [Good]
16. Chara : 4:43:32 to 6:13:08 hrs [Medm]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Saturday, September 18, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
19 September 2010 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:12:09 Sunset: 18:17:35 Next Sunrise: 06:12:39

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 06:12:09 to 07:42:50 hrs [Bad ]
2. Chara : 07:42:50 to 09:13:31 hrs [Medm]
3. Laabh : 09:13:31 to 10:44:11 hrs [Good]
4. Amrita: 10:44:11 to 12:14:52 hrs [Good]
5. Kaala : 12:14:52 to 13:45:33 hrs [Bad ]
6. Shubha: 13:45:33 to 15:16:14 hrs [Good]
7. Roga : 15:16:14 to 16:46:54 hrs [Bad ]
8. Udwega: 16:46:54 to 18:17:35 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 18:17:35 to 19:46:58 hrs [Good]
10. Amrita: 19:46:58 to 21:16:21 hrs [Good]
11. Chara : 21:16:21 to 22:45:44 hrs [Medm]
12. Roga : 22:45:44 to 0:15:07 hrs [Bad ]
13. Kaala : 0:15:07 to 1:44:30 hrs [Bad ]
14. Laabh : 1:44:30 to 3:13:53 hrs [Good]
15. Udwega: 3:13:53 to 4:43:16 hrs [Bad ]
16. Shubha: 4:43:16 to 6:12:39 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


19-09-10 Delhi Panchang
V.Sun.Tithi.dwadasi . Nak.Sarvanam.yog.Atigandha .K.Bava.R.kal.16-42.to18-12
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, September 15, 2010

16-09-10 Delhi Panchang
V.Thu.Tithi.Navami . Nak.Moola.yog.Ayushman .K.Bavai.R.kal.13-40.to15-10
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
16 September 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:10:41 Sunset: 18:21:13 Next Sunrise: 06:11:10

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 06:10:41 to 07:42:00 hrs [Good]
2. Roga : 07:42:00 to 09:13:19 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:13:19 to 10:44:38 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:44:38 to 12:15:57 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:15:57 to 13:47:16 hrs [Good]
6. Amrita: 13:47:16 to 15:18:35 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 15:18:35 to 16:49:54 hrs [Bad ]
8. Shubha: 16:49:54 to 18:21:13 hrs [Good]
9. Amrita: 18:21:13 to 19:49:58 hrs [Good]
10. Chara : 19:49:58 to 21:18:42 hrs [Medm]
11. Roga : 21:18:42 to 22:47:27 hrs [Bad ]
12. Kaala : 22:47:27 to 0:16:12 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:16:12 to 1:44:56 hrs [Good]
14. Udwega: 1:44:56 to 3:13:41 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:13:41 to 4:42:25 hrs [Good]
16. Amrita: 4:42:25 to 6:11:10 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, September 14, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
15 September 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:10:11 Sunset: 18:22:25 Next Sunrise: 06:10:41

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 06:10:11 to 07:41:43 hrs [Good]
2. Amrita: 07:41:43 to 09:13:15 hrs [Good]
3. Kaala : 09:13:15 to 10:44:46 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:44:46 to 12:16:18 hrs [Good]
5. Roga : 12:16:18 to 13:47:50 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 13:47:50 to 15:19:22 hrs [Bad ]
7. Chara : 15:19:22 to 16:50:53 hrs [Medm]
8. Laabh : 16:50:53 to 18:22:25 hrs [Good]
9. Udwega: 18:22:25 to 19:50:57 hrs [Bad ]
10. Shubha: 19:50:57 to 21:19:29 hrs [Good]
11. Amrita: 21:19:29 to 22:48:01 hrs [Good]
12. Chara : 22:48:01 to 0:16:33 hrs [Medm]
13. Roga : 0:16:33 to 1:45:05 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:45:05 to 3:13:37 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:13:37 to 4:42:09 hrs [Good]
16. Udwega: 4:42:09 to 6:10:41 hrs [Bad ]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

15-09-10 Delhi Panchang
V.Wed.Tithi.Ashtami .Nak.Jyeshtha.yog.priti .K.vishti.R.kal.12-10.to13-40
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, September 13, 2010

14-09-10 Delhi Panchang
V.Tue.Tithi.Saptami .Nak.Anuradha.yog.vishkamba .K.Garija.R.kal.15-09.to16-39
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi

14 September 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:09:42 Sunset: 18:23:37 Next Sunrise: 06:10:11

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 06:09:42 to 07:41:26 hrs [Bad ]
2. Udwega: 07:41:26 to 09:13:11 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:13:11 to 10:44:55 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:44:55 to 12:16:40 hrs [Good]
5. Amrita: 12:16:40 to 13:48:24 hrs [Good]
6. Kaala : 13:48:24 to 15:20:08 hrs [Bad ]
7. Shubha: 15:20:08 to 16:51:53 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:51:53 to 18:23:37 hrs [Bad ]
9. Kaala : 18:23:37 to 19:51:56 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:51:56 to 21:20:16 hrs [Good]
11. Udwega: 21:20:16 to 22:48:35 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:48:35 to 0:16:54 hrs [Good]
13. Amrita: 0:16:54 to 1:45:13 hrs [Good]
14. Chara : 1:45:13 to 3:13:33 hrs [Medm]
15. Roga : 3:13:33 to 4:41:52 hrs [Bad ]
16. Kaala : 4:41:52 to 6:10:11 hrs [Bad ]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, September 05, 2010

06-09-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.Trayodasi .Nak.Pushyami.yog.Pariga .K.Garija.R.kal.07-35.to09.05
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi

06 September 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:05:48 Sunset: 18:33:08 Next Sunrise: 06:06:17

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:05:48 to 07:39:13 hrs [Good]
2. Kaala : 07:39:13 to 09:12:38 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:12:38 to 10:46:03 hrs [Good]
4. Roga : 10:46:03 to 12:19:28 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:19:28 to 13:52:53 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:52:53 to 15:26:18 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:26:18 to 16:59:43 hrs [Good]
8. Amrita: 16:59:43 to 18:33:08 hrs [Good]
9. Chara : 18:33:08 to 19:59:47 hrs [Medm]
10. Roga : 19:59:47 to 21:26:25 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:26:25 to 22:53:04 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:53:04 to 0:19:43 hrs [Good]
13. Udwega: 0:19:43 to 1:46:21 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:46:21 to 3:13:00 hrs [Good]
15. Amrita: 3:13:00 to 4:39:38 hrs [Good]
16. Chara : 4:39:38 to 6:06:17 hrs [Medm]


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, September 02, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
03 September 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:04:19 Sunset: 18:36:37 Next Sunrise: 06:04:49

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 06:04:19 to 07:38:21 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:38:21 to 09:12:24 hrs [Good]
3. Amrita: 09:12:24 to 10:46:26 hrs [Good]
4. Kaala : 10:46:26 to 12:20:28 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:20:28 to 13:54:30 hrs [Good]
6. Roga : 13:54:30 to 15:28:33 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:28:33 to 17:02:35 hrs [Bad ]
8. Chara : 17:02:35 to 18:36:37 hrs [Medm]
9. Roga : 18:36:37 to 20:02:39 hrs [Bad ]
10. Kaala : 20:02:39 to 21:28:40 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:28:40 to 22:54:42 hrs [Good]
12. Udwega: 22:54:42 to 0:20:43 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:20:43 to 1:46:45 hrs [Good]
14. Amrita: 1:46:45 to 3:12:46 hrs [Good]
15. Chara : 3:12:46 to 4:38:48 hrs [Medm]
16. Roga : 4:38:48 to 6:04:49 hrs [Bad ]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


03-09-10 Delhi Panchang
V.Fri.Tithi.Navami .Nak.mirgasira.yog.vajra .K.Garija.R.kal.10-34.to12.04
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, September 01, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
02 September 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:03:49 Sunset: 18:37:46 Next Sunrise: 06:04:19

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 06:03:49 to 07:38:04 hrs [Good]
2. Roga : 07:38:04 to 09:12:18 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:12:18 to 10:46:33 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:46:33 to 12:20:48 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:20:48 to 13:55:02 hrs [Good]
6. Amrita: 13:55:02 to 15:29:17 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 15:29:17 to 17:03:31 hrs [Bad ]
8. Shubha: 17:03:31 to 18:37:46 hrs [Good]
9. Amrita: 18:37:46 to 20:03:35 hrs [Good]
10. Chara : 20:03:35 to 21:29:24 hrs [Medm]
11. Roga : 21:29:24 to 22:55:13 hrs [Bad ]
12. Kaala : 22:55:13 to 0:21:03 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:21:03 to 1:46:52 hrs [Good]
14. Udwega: 1:46:52 to 3:12:41 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:12:41 to 4:38:30 hrs [Good]
16. Amrita: 4:38:30 to 6:04:19 hrs [Good]


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


02-09-10 Delhi Panchang
V.Thu.Tithi.Ashtami .Nak.Rohni.yog.Harshana .K.Kaylava.R.kal.13-42.to15.04
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com