Wednesday, June 30, 2010

Panchang 01-07-10 Delhi
V.Thu.Tithi.Panchami .Nak.Dhanishtha.yog.Priti.K.Kau.lava.R.kal.13.01.to1431
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, June 28, 2010

Panchang 29-06-10 Delhi
V.Tue.Tithi.Tritiya .Nak.Sarvanam.yog.Vaidhriti.K.Vanija.R.kal.14.30.to15.00
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

29 June 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:27:26 Sunset: 24:22:04 Next Sunrise: 14:27:29

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 14:27:26 to 15:41:46 hrs [Bad ]
2. Udwega: 15:41:46 to 16:56:06 hrs [Bad ]
3. Chara : 16:56:06 to 18:10:25 hrs [Medm]
4. Laabh : 18:10:25 to 19:24:45 hrs [Good]
5. Amrita: 19:24:45 to 20:39:05 hrs [Good]
6. Kaala : 20:39:05 to 21:53:25 hrs [Bad ]
7. Shubha: 21:53:25 to 23:07:44 hrs [Bad ]#
8. Roga : 23:07:44 to 0:22:04 hrs [Bad ]
9. Kaala : 0:22:04 to 2:07:45 hrs [Bad ]
10. Laabh : 2:07:45 to 3:53:25 hrs [Good]
11. Udwega: 3:53:25 to 5:39:06 hrs [Bad ]
12. Shubha: 5:39:06 to 7:24:47 hrs [Good]
13. Amrita: 7:24:47 to 9:10:27 hrs [Good]
14. Chara : 9:10:27 to 10:56:08 hrs [Medm]
15. Roga : 10:56:08 to 12:41:48 hrs [Bad ]
16. Kaala : 12:41:48 to 14:27:29 hrs [Bad ]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, June 27, 2010

Panchang 28-06-10 Delhi
V.Mon.Tithi.Dwitia .Nak.U.shada.yog.Indra.K.Taitula.R.kal.00.07.to08.30
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

28 June 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:27:23 Sunset: 24:21:43 Next Sunrise: 14:27:26

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 14:27:23 to 15:41:41 hrs [Good]
2. Kaala : 15:41:41 to 16:55:58 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 16:55:58 to 18:10:16 hrs [Good]
4. Roga : 18:10:16 to 19:24:33 hrs [Bad ]
5. Udwega: 19:24:33 to 20:38:51 hrs [Bad ]
6. Chara : 20:38:51 to 21:53:08 hrs [Medm]
7. Laabh : 21:53:08 to 23:07:26 hrs [Good]
8. Amrita: 23:07:26 to 0:21:43 hrs [Good]
9. Chara : 0:21:43 to 2:07:26 hrs [Medm]
10. Roga : 2:07:26 to 3:53:09 hrs [Bad ]
11. Kaala : 3:53:09 to 5:38:52 hrs [Bad ]
12. Laabh : 5:38:52 to 7:24:35 hrs [Good]
13. Udwega: 7:24:35 to 9:10:17 hrs [Bad ]
14. Shubha: 9:10:17 to 10:56:00 hrs [Good]
15. Amrita: 10:56:00 to 12:41:43 hrs [Good]
16. Chara : 12:41:43 to 14:27:26 hrs [Medm]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, June 25, 2010

Panchang 26-06-10 Delhi
V.Sat..Pourinimai .Nak.Moola.yog.sukla.K.Bava.R.kal.08.29.to09.59
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

26 June 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:27:11 Sunset: 24:21:04 Next Sunrise: 14:27:18

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 14:27:11 to 15:41:25 hrs [Bad ]
2. Shubha: 15:41:25 to 16:55:39 hrs [Good]
3. Roga : 16:55:39 to 18:09:53 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 18:09:53 to 19:24:08 hrs [Bad ]
5. Chara : 19:24:08 to 20:38:22 hrs [Medm]
6. Laabh : 20:38:22 to 21:52:36 hrs [Good]
7. Amrita: 21:52:36 to 23:06:50 hrs [Good]
8. Kaala : 23:06:50 to 0:21:04 hrs [Bad ]
9. Laabh : 0:21:04 to 2:06:51 hrs [Good]
10. Udwega: 2:06:51 to 3:52:38 hrs [Bad ]
11. Shubha: 3:52:38 to 5:38:24 hrs [Good]
12. Amrita: 5:38:24 to 7:24:11 hrs [Good]
13. Chara : 7:24:11 to 9:09:58 hrs [Medm]
14. Roga : 9:09:58 to 10:55:45 hrs [Bad ]
15. Kaala : 10:55:45 to 12:41:31 hrs [Bad ]
16. Laabh : 12:41:31 to 14:27:18 hrs [Good]


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, June 23, 2010

Today `s Panchang 24-06-10 Delhi
V.Thu.Tithi.Trayodashi .Nak.Anuradha.yog.Sadhya.K.Taitula.R.kal.12.59.to14.29
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

24 June 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:26:55 Sunset: 24:20:29 Next Sunrise: 14:27:04

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 14:26:55 to 15:41:07 hrs [Good]
2. Roga : 15:41:07 to 16:55:19 hrs [Bad ]
3. Udwega: 16:55:19 to 18:09:30 hrs [Bad ]
4. Chara : 18:09:30 to 19:23:42 hrs [Medm]
5. Laabh : 19:23:42 to 20:37:54 hrs [Good]
6. Amrita: 20:37:54 to 21:52:06 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 21:52:06 to 23:06:17 hrs [Bad ]
8. Shubha: 23:06:17 to 0:20:29 hrs [Good]
9. Amrita: 0:20:29 to 2:06:18 hrs [Good]
10. Chara : 2:06:18 to 3:52:08 hrs [Medm]
11. Roga : 3:52:08 to 5:37:57 hrs [Bad ]
12. Kaala : 5:37:57 to 7:23:47 hrs [Bad ]
13. Laabh : 7:23:47 to 9:09:36 hrs [Good]
14. Udwega: 9:09:36 to 10:55:25 hrs [Bad ]
15. Shubha: 10:55:25 to 12:41:15 hrs [Good]
16. Amrita: 12:41:15 to 14:27:04 hrs [Good]consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, June 22, 2010

Today `s Panchang 23-06-10 Delhi
V.Wed.Tithi.Dwadashii .Nak.Visakha. yog.Sidha.K.Balwa.R.kal.11.29.to12.59
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi


23 June 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:26:45 Sunset: 24:20:12 Next Sunrise: 14:26:55

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 14:26:45 to 15:40:56 hrs [Good]
2. Amrita: 15:40:56 to 16:55:07 hrs [Good]
3. Kaala : 16:55:07 to 18:09:18 hrs [Bad ]
4. Shubha: 18:09:18 to 19:23:29 hrs [Good]
5. Roga : 19:23:29 to 20:37:39 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 20:37:39 to 21:51:50 hrs [Bad ]
7. Chara : 21:51:50 to 23:06:01 hrs [Medm]
8. Laabh : 23:06:01 to 0:20:12 hrs [Good]
9. Udwega: 0:20:12 to 2:06:02 hrs [Bad ]
10. Shubha: 2:06:02 to 3:51:53 hrs [Good]
11. Amrita: 3:51:53 to 5:37:43 hrs [Good]
12. Chara : 5:37:43 to 7:23:34 hrs [Medm]
13. Roga : 7:23:34 to 9:09:24 hrs [Bad ]
14. Kaala : 9:09:24 to 10:55:14 hrs [Bad ]
15. Laabh : 10:55:14 to 12:41:05 hrs [Good]
16. Udwega: 12:41:05 to 14:26:55 hrs [Bad ]
consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, June 21, 2010

Today `s Panchang 22-06-10 Delhi
V.Tue.Tithi.Ekadashi .Nak.Swati. yog.Siva.K.Vishti.R.kal.14.28.to15.58
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi

22 June 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:26:34 Sunset: 24:19:57 Next Sunrise: 14:26:45

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 14:26:34 to 15:40:44 hrs [Bad ]
2. Udwega: 15:40:44 to 16:54:55 hrs [Bad ]
3. Chara : 16:54:55 to 18:09:05 hrs [Medm]
4. Laabh : 18:09:05 to 19:23:16 hrs [Good]
5. Amrita: 19:23:16 to 20:37:26 hrs [Good]
6. Kaala : 20:37:26 to 21:51:36 hrs [Bad ]
7. Shubha: 21:51:36 to 23:05:47 hrs [Bad ]#
8. Roga : 23:05:47 to 0:19:57 hrs [Bad ]
9. Kaala : 0:19:57 to 2:05:48 hrs [Bad ]
10. Laabh : 2:05:48 to 3:51:39 hrs [Good]
11. Udwega: 3:51:39 to 5:37:30 hrs [Bad ]
12. Shubha: 5:37:30 to 7:23:21 hrs [Good]
13. Amrita: 7:23:21 to 9:09:12 hrs [Good]
14. Chara : 9:09:12 to 10:55:03 hrs [Medm]
15. Roga : 10:55:03 to 12:40:54 hrs [Bad ]
16. Kaala : 12:40:54 to 14:26:45 hrs [Bad ]
consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, June 20, 2010

Today `s Panchang 21-06-10 Delhi
V.Mon.Tithi.Dashami .Nak.Chitra. yog.Parigha.Taitula R.kal.06.58.to08.28
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
21 June 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:26:22 Sunset: 24:19:43 Next Sunrise: 14:26:34

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 14:26:22 to 15:40:32 hrs [Good]
2. Kaala : 15:40:32 to 16:54:42 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 16:54:42 to 18:08:52 hrs [Good]
4. Roga : 18:08:52 to 19:23:03 hrs [Bad ]
5. Udwega: 19:23:03 to 20:37:13 hrs [Bad ]
6. Chara : 20:37:13 to 21:51:23 hrs [Medm]
7. Laabh : 21:51:23 to 23:05:33 hrs [Good]
8. Amrita: 23:05:33 to 0:19:43 hrs [Good]
9. Chara : 0:19:43 to 2:05:34 hrs [Medm]
10. Roga : 2:05:34 to 3:51:26 hrs [Bad ]
11. Kaala : 3:51:26 to 5:37:17 hrs [Bad ]
12. Laabh : 5:37:17 to 7:23:09 hrs [Good]
13. Udwega: 7:23:09 to 9:09:00 hrs [Bad ]
14. Shubha: 9:09:00 to 10:54:51 hrs [Good]
15. Amrita: 10:54:51 to 12:40:43 hrs [Good]
16. Chara : 12:40:43 to 14:26:34 hrs [Medm]
consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Saturday, June 19, 2010

Today `s Panchang 20-06-10 Delhi
V.Sun.Tithi.Navami.Nak.Hastha. yog.Variyan.balava R.kal.15.58.to17.28
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi
20 June 2010 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:26:08 Sunset: 24:19:30 Next Sunrise: 14:26:22

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 14:26:08 to 15:40:18 hrs [Bad ]
2. Chara : 15:40:18 to 16:54:29 hrs [Medm]
3. Laabh : 16:54:29 to 18:08:39 hrs [Good]
4. Amrita: 18:08:39 to 19:22:49 hrs [Good]
5. Kaala : 19:22:49 to 20:36:59 hrs [Bad ]
6. Shubha: 20:36:59 to 21:51:10 hrs [Good]
7. Roga : 21:51:10 to 23:05:20 hrs [Bad ]
8. Udwega: 23:05:20 to 0:19:30 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 0:19:30 to 2:05:22 hrs [Good]
10. Amrita: 2:05:22 to 3:51:13 hrs [Good]
11. Chara : 3:51:13 to 5:37:05 hrs [Medm]
12. Roga : 5:37:05 to 7:22:56 hrs [Bad ]
13. Kaala : 7:22:56 to 9:08:48 hrs [Bad ]
14. Laabh : 9:08:48 to 10:54:39 hrs [Good]
15. Udwega: 10:54:39 to 12:40:31 hrs [Bad ]
16. Shubha: 12:40:31 to 14:26:22 hrs [Good]
consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, June 17, 2010

Today `s Panchang 18-06-10 Delhi
V.Fri.Tithi.Saptamii .Nak.P.Phalguni. yog.Vajra.Garija R.kal.09.58.to11.28
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
18 June 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:25:38 Sunset: 24:19:07 Next Sunrise: 14:25:53

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 14:25:38 to 15:39:49 hrs [Medm]
2. Laabh : 15:39:49 to 16:54:00 hrs [Good]
3. Amrita: 16:54:00 to 18:08:11 hrs [Good]
4. Kaala : 18:08:11 to 19:22:23 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 19:22:23 to 20:36:34 hrs [Good]
6. Roga : 20:36:34 to 21:50:45 hrs [Bad ]
7. Udwega: 21:50:45 to 23:04:56 hrs [Bad ]
8. Chara : 23:04:56 to 0:19:07 hrs [Medm]
9. Roga : 0:19:07 to 2:04:58 hrs [Bad ]
10. Kaala : 2:04:58 to 3:50:49 hrs [Bad ]
11. Laabh : 3:50:49 to 5:36:39 hrs [Good]
12. Udwega: 5:36:39 to 7:22:30 hrs [Bad ]
13. Shubha: 7:22:30 to 9:08:21 hrs [Good]
14. Amrita: 9:08:21 to 10:54:12 hrs [Good]
15. Chara : 10:54:12 to 12:40:02 hrs [Medm]
16. Roga : 12:40:02 to 14:25:53 hrs [Bad ]

consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, June 16, 2010

Today `s Panchang 17-06-10 Delhi
V.Thu.Tithi.Panchami .Nak.Magha. yog.Magha.K.Kaulava.R.kal.12.57.to14.27
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
17 June 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:25:21 Sunset: 24:18:57 Next Sunrise: 14:25:38

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 14:25:21 to 15:39:33 hrs [Good]
2. Roga : 15:39:33 to 16:53:45 hrs [Bad ]
3. Udwega: 16:53:45 to 18:07:57 hrs [Bad ]
4. Chara : 18:07:57 to 19:22:09 hrs [Medm]
5. Laabh : 19:22:09 to 20:36:21 hrs [Good]
6. Amrita: 20:36:21 to 21:50:33 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 21:50:33 to 23:04:45 hrs [Bad ]
8. Shubha: 23:04:45 to 0:18:57 hrs [Good]
9. Amrita: 0:18:57 to 2:04:47 hrs [Good]
10. Chara : 2:04:47 to 3:50:37 hrs [Medm]
11. Roga : 3:50:37 to 5:36:27 hrs [Bad ]
12. Kaala : 5:36:27 to 7:22:18 hrs [Bad ]
13. Laabh : 7:22:18 to 9:08:08 hrs [Good]
14. Udwega: 9:08:08 to 10:53:58 hrs [Bad ]
15. Shubha: 10:53:58 to 12:39:48 hrs [Good]
16. Amrita: 12:39:48 to 14:25:38 hrs [Good]
consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, June 15, 2010

Today `s Panchang 16-06-10 Delhi
V.Wed.Tithi.Chturathi .Nak.Ashlesha. yog.Vyaghata.K.vishti.R.kal.11.27.to12.57
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
16 June 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:25:03 Sunset: 24:18:49 Next Sunrise: 14:25:21

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 14:25:03 to 15:39:16 hrs [Good]
2. Amrita: 15:39:16 to 16:53:30 hrs [Good]
3. Kaala : 16:53:30 to 18:07:43 hrs [Bad ]
4. Shubha: 18:07:43 to 19:21:56 hrs [Good]
5. Roga : 19:21:56 to 20:36:09 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 20:36:09 to 21:50:23 hrs [Bad ]
7. Chara : 21:50:23 to 23:04:36 hrs [Medm]
8. Laabh : 23:04:36 to 0:18:49 hrs [Good]
9. Udwega: 0:18:49 to 2:04:38 hrs [Bad ]
10. Shubha: 2:04:38 to 3:50:27 hrs [Good]
11. Amrita: 3:50:27 to 5:36:16 hrs [Good]
12. Chara : 5:36:16 to 7:22:05 hrs [Medm]
13. Roga : 7:22:05 to 9:07:54 hrs [Bad ]
14. Kaala : 9:07:54 to 10:53:43 hrs [Bad ]
15. Laabh : 10:53:43 to 12:39:32 hrs [Good]
16. Udwega: 12:39:32 to 14:25:21 hrs [Bad ]
consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, June 14, 2010

Today `s Panchang 15-06-10 Delhi
V.Tue.Tithi.Tritiya .Nak.Pushya. yog.Dhurva.K.garija.R.kal.14.27.to15.57
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi
15 June 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:24:44 Sunset: 24:18:41 Next Sunrise: 14:25:03

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 14:24:44 to 15:38:59 hrs [Bad ]
2. Udwega: 15:38:59 to 16:53:13 hrs [Bad ]
3. Chara : 16:53:13 to 18:07:28 hrs [Medm]
4. Laabh : 18:07:28 to 19:21:43 hrs [Good]
5. Amrita: 19:21:43 to 20:35:57 hrs [Good]
6. Kaala : 20:35:57 to 21:50:12 hrs [Bad ]
7. Shubha: 21:50:12 to 23:04:26 hrs [Bad ]#
8. Roga : 23:04:26 to 0:18:41 hrs [Bad ]
9. Kaala : 0:18:41 to 2:04:29 hrs [Bad ]
10. Laabh : 2:04:29 to 3:50:17 hrs [Good]
11. Udwega: 3:50:17 to 5:36:04 hrs [Bad ]
12. Shubha: 5:36:04 to 7:21:52 hrs [Good]
13. Amrita: 7:21:52 to 9:07:40 hrs [Good]
14. Chara : 9:07:40 to 10:53:28 hrs [Medm]
15. Roga : 10:53:28 to 12:39:15 hrs [Bad ]
16. Kaala : 12:39:15 to 14:25:03 hrs [Bad ]

consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, June 13, 2010

Today `s Panchang 14-06-10 Delhi
V.Mon.Tithi.Dwaitiya .Nak.P.vasui. yog.Virdhi.K.Kaulava.R.kal.6.57.57-08.27
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi
14 June 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:24:24 Sunset: 24:18:35 Next Sunrise: 14:24:44

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 14:24:24 to 15:38:40 hrs [Good]
2. Kaala : 15:38:40 to 16:52:57 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 16:52:57 to 18:07:13 hrs [Good]
4. Roga : 18:07:13 to 19:21:30 hrs [Bad ]
5. Udwega: 19:21:30 to 20:35:46 hrs [Bad ]
6. Chara : 20:35:46 to 21:50:02 hrs [Medm]
7. Laabh : 21:50:02 to 23:04:19 hrs [Good]
8. Amrita: 23:04:19 to 0:18:35 hrs [Good]
9. Chara : 0:18:35 to 2:04:21 hrs [Medm]
10. Roga : 2:04:21 to 3:50:07 hrs [Bad ]
11. Kaala : 3:50:07 to 5:35:53 hrs [Bad ]
12. Laabh : 5:35:53 to 7:21:40 hrs [Good]
13. Udwega: 7:21:40 to 9:07:26 hrs [Bad ]
14. Shubha: 9:07:26 to 10:53:12 hrs [Good]
15. Amrita: 10:53:12 to 12:38:58 hrs [Good]
16. Chara : 12:38:58 to 14:24:44 hrs [Medm]

consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Today `s Panchang 13-06-10 Delhi
V.Sun.Tithi.Pratipat .Nak.Mrigsarai. yog.Ganda.K.Bavai.R.kal.15.57-17.27
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.comChaughadia Mahurat –Delhi
13 June 2010 [Sunday] [DST: 00:0077]
Sunrise: 14:24:03 Sunset: 24:18:30 Next Sunrise: 14:24:24

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 14:24:03 to 15:38:21 hrs [Bad ]
2. Chara : 15:38:21 to 16:52:40 hrs [Medm]
3. Laabh : 16:52:40 to 18:06:58 hrs [Good]
4. Amrita: 18:06:58 to 19:21:17 hrs [Good]
5. Kaala : 19:21:17 to 20:35:35 hrs [Bad ]
6. Shubha: 20:35:35 to 21:49:53 hrs [Good]
7. Roga : 21:49:53 to 23:04:12 hrs [Bad ]
8. Udwega: 23:04:12 to 0:18:30 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 0:18:30 to 2:04:14 hrs [Good]
10. Amrita: 2:04:14 to 3:49:59 hrs [Good]
11. Chara : 3:49:59 to 5:35:43 hrs [Medm]
12. Roga : 5:35:43 to 7:21:27 hrs [Bad ]
13. Kaala : 7:21:27 to 9:07:11 hrs [Bad ]
14. Laabh : 9:07:11 to 10:52:56 hrs [Good]
15. Udwega: 10:52:56 to 12:38:40 hrs [Bad ]
16. Shubha: 12:38:40 to 14:24:24 hrs [Good]

consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Saturday, June 12, 2010

Today `s Panchang 13-06-10 Delhi
V.Sun.Tithi.Pratipat .Nak.Mrigsarai. yog.Ganda.K.Bavai.R.kal.15.57-17.27
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
13 June 2010 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:24:03 Sunset: 24:18:30 Next Sunrise: 14:24:24

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 14:24:03 to 15:38:21 hrs [Bad ]
2. Chara : 15:38:21 to 16:52:40 hrs [Medm]
3. Laabh : 16:52:40 to 18:06:58 hrs [Good]
4. Amrita: 18:06:58 to 19:21:17 hrs [Good]
5. Kaala : 19:21:17 to 20:35:35 hrs [Bad ]
6. Shubha: 20:35:35 to 21:49:53 hrs [Good]
7. Roga : 21:49:53 to 23:04:12 hrs [Bad ]
8. Udwega: 23:04:12 to 0:18:30 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 0:18:30 to 2:04:14 hrs [Good]
10. Amrita: 2:04:14 to 3:49:59 hrs [Good]
11. Chara : 3:49:59 to 5:35:43 hrs [Medm]
12. Roga : 5:35:43 to 7:21:27 hrs [Bad ]
13. Kaala : 7:21:27 to 9:07:11 hrs [Bad ]
14. Laabh : 9:07:11 to 10:52:56 hrs [Good]
15. Udwega: 10:52:56 to 12:38:40 hrs [Bad ]
16. Shubha: 12:38:40 to 14:24:24 hrs [Good]

consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, June 10, 2010

Today `s Panchang 11-06-10 Delhi
V.Fri.Tithi.Chturdashi .Nak.Kritika. yog.Sukarman.KVishti.R.kal.09.57-11.27
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
11 June 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:26:56 Sunset: 19:14:45 Next Sunrise: 05:26:57

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 05:26:56 to 07:10:25 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:10:25 to 08:53:53 hrs [Good]
3. Amrita: 08:53:53 to 10:37:22 hrs [Good]
4. Kaala : 10:37:22 to 12:20:51 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:20:51 to 14:04:19 hrs [Good]
6. Roga : 14:04:19 to 15:47:48 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:47:48 to 17:31:16 hrs [Bad ]
8. Chara : 17:31:16 to 19:14:45 hrs [Medm]
9. Roga : 19:14:45 to 20:31:17 hrs [Bad ]
10. Kaala : 20:31:17 to 21:47:48 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:47:48 to 23:04:20 hrs [Good]
12. Udwega: 23:04:20 to 0:20:51 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:20:51 to 1:37:23 hrs [Good]
14. Amrita: 1:37:23 to 2:53:54 hrs [Good]
15. Chara : 2:53:54 to 4:10:26 hrs [Medm]
16. Roga : 4:10:26 to 5:26:57 hrs [Bad ]


consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, June 09, 2010

Today `s Panchang 10-06-10 Delhi
V.Thu.Tithi.Traydashii .Nak.Bharni. yog.Atiganda.K.GarijaR.kal.12.57-14.27
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
10 June 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:26:56 Sunset: 19:14:22 Next Sunrise: 05:26:56

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 05:26:56 to 07:10:22 hrs [Good]
2. Roga : 07:10:22 to 08:53:48 hrs [Bad ]
3. Udwega: 08:53:48 to 10:37:13 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:37:13 to 12:20:39 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:20:39 to 14:04:05 hrs [Good]
6. Amrita: 14:04:05 to 15:47:31 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 15:47:31 to 17:30:56 hrs [Bad ]
8. Shubha: 17:30:56 to 19:14:22 hrs [Good]
9. Amrita: 19:14:22 to 20:30:56 hrs [Good]
10. Chara : 20:30:56 to 21:47:31 hrs [Medm]
11. Roga : 21:47:31 to 23:04:05 hrs [Bad ]
12. Kaala : 23:04:05 to 0:20:39 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:20:39 to 1:37:13 hrs [Good]
14. Udwega: 1:37:13 to 2:53:48 hrs [Bad ]
15. Shubha: 2:53:48 to 4:10:22 hrs [Good]
16. Amrita: 4:10:22 to 5:26:56 hrs [Good]


consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, June 08, 2010

Today `s Panchang 09-06-10 Delhi
V.Wed.Tithi.Dwadashi .Nak.Ashwini. yog.Sobna.K.Kaulava.R.kal.11.27-12.57
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
09 June 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:26:58 Sunset: 19:13:57 Next Sunrise: 05:26:56

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 05:26:58 to 07:10:20 hrs [Good]
2. Amrita: 07:10:20 to 08:53:43 hrs [Good]
3. Kaala : 08:53:43 to 10:37:05 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:37:05 to 12:20:28 hrs [Good]
5. Roga : 12:20:28 to 14:03:50 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 14:03:50 to 15:47:12 hrs [Bad ]
7. Chara : 15:47:12 to 17:30:35 hrs [Medm]
8. Laabh : 17:30:35 to 19:13:57 hrs [Good]
9. Udwega: 19:13:57 to 20:30:34 hrs [Bad ]
10. Shubha: 20:30:34 to 21:47:12 hrs [Good]
11. Amrita: 21:47:12 to 23:03:49 hrs [Good]
12. Chara : 23:03:49 to 0:20:27 hrs [Medm]
13. Roga : 0:20:27 to 1:37:04 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:37:04 to 2:53:41 hrs [Bad ]
15. Laabh : 2:53:41 to 4:10:19 hrs [Good]
16. Udwega: 4:10:19 to 5:26:56 hrs [Bad ]

consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, June 07, 2010

Today `s Panchang 08-06-10 Delhi
V.Tue.Tithi.Ekadashi .Nak.Revati. yog.Sobhagya.K.Bava.R.kal.14.27-15.57
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
08 June 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:27:00 Sunset: 19:13:32 Next Sunrise: 05:26:58

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 05:27:00 to 07:10:19 hrs [Bad ]
2. Udwega: 07:10:19 to 08:53:38 hrs [Bad ]
3. Chara : 08:53:38 to 10:36:57 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:36:57 to 12:20:16 hrs [Good]
5. Amrita: 12:20:16 to 14:03:35 hrs [Good]
6. Kaala : 14:03:35 to 15:46:54 hrs [Bad ]
7. Shubha: 15:46:54 to 17:30:13 hrs [Bad ]#
8. Roga : 17:30:13 to 19:13:32 hrs [Bad ]
9. Kaala : 19:13:32 to 20:30:13 hrs [Bad ]
10. Laabh : 20:30:13 to 21:46:54 hrs [Good]
11. Udwega: 21:46:54 to 23:03:34 hrs [Bad ]
12. Shubha: 23:03:34 to 0:20:15 hrs [Good]
13. Amrita: 0:20:15 to 1:36:56 hrs [Good]
14. Chara : 1:36:56 to 2:53:37 hrs [Medm]
15. Roga : 2:53:37 to 4:10:17 hrs [Bad ]
16. Kaala : 4:10:17 to 5:26:58 hrs [Bad ]


consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, June 06, 2010

Today `s Panchang 07-06-10 Delhi
V.Mon.Tithi.Dasami .Nak.U.Bhadra. yog.Ayushman.Vanija.kaulava ..R.kal.06.75-08.27
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi
07 June 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:27:05 Sunset: 19:13:06 Next Sunrise: 05:27:00

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 05:27:05 to 07:10:20 hrs [Good]
2. Kaala : 07:10:20 to 08:53:35 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 08:53:35 to 10:36:50 hrs [Good]
4. Roga : 10:36:50 to 12:20:06 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:20:06 to 14:03:21 hrs [Bad ]
6. Chara : 14:03:21 to 15:46:36 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:46:36 to 17:29:51 hrs [Good]
8. Amrita: 17:29:51 to 19:13:06 hrs [Good]
9. Chara : 19:13:06 to 20:29:50 hrs [Medm]
10. Roga : 20:29:50 to 21:46:35 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:46:35 to 23:03:19 hrs [Bad ]
12. Laabh : 23:03:19 to 0:20:03 hrs [Good]
13. Udwega: 0:20:03 to 1:36:47 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:36:47 to 2:53:32 hrs [Good]
15. Amrita: 2:53:32 to 4:10:16 hrs [Good]
16. Chara : 4:10:16 to 5:27:00 hrs [Medm]

consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, June 04, 2010

Today `s Panchang 05-06-10 Delhi
V.Sat.Tithi.Ashtami .Nak.P.Bhadra. yog.Vishkhambai.Karan.kaulava ..R.kal.08.27-09.57
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
05 June 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:27:17 Sunset: 19:12:11 Next Sunrise: 05:27:10

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 05:27:17 to 07:10:24 hrs [Bad ]
2. Shubha: 07:10:24 to 08:53:31 hrs [Good]
3. Roga : 08:53:31 to 10:36:37 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:36:37 to 12:19:44 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:19:44 to 14:02:51 hrs [Medm]
6. Laabh : 14:02:51 to 15:45:58 hrs [Good]
7. Amrita: 15:45:58 to 17:29:04 hrs [Good]
8. Kaala : 17:29:04 to 19:12:11 hrs [Bad ]
9. Laabh : 19:12:11 to 20:29:03 hrs [Good]
10. Udwega: 20:29:03 to 21:45:56 hrs [Bad ]
11. Shubha: 21:45:56 to 23:02:48 hrs [Good]
12. Amrita: 23:02:48 to 0:19:41 hrs [Good]
13. Chara : 0:19:41 to 1:36:33 hrs [Medm]
14. Roga : 1:36:33 to 2:53:25 hrs [Bad ]
15. Kaala : 2:53:25 to 4:10:18 hrs [Bad ]
16. Laabh : 4:10:18 to 5:27:10 hrs [Good]


consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, June 03, 2010

Today `s Panchang 04-06-10 Delhi
V.Fri.Tithi.Saptami .Nak.Satbhishak. yog.Vaidhirti.Karan.Bava ..R.kal.10.57-11.48
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi
04 June 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:27:25 Sunset: 19:11:43 Next Sunrise: 05:27:17

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 05:27:25 to 07:10:27 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:10:27 to 08:53:30 hrs [Good]
3. Amrita: 08:53:30 to 10:36:32 hrs [Good]
4. Kaala : 10:36:32 to 12:19:34 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:19:34 to 14:02:36 hrs [Good]
6. Roga : 14:02:36 to 15:45:39 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:45:39 to 17:28:41 hrs [Bad ]
8. Chara : 17:28:41 to 19:11:43 hrs [Medm]
9. Roga : 19:11:43 to 20:28:40 hrs [Bad ]
10. Kaala : 20:28:40 to 21:45:37 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:45:37 to 23:02:33 hrs [Good]
12. Udwega: 23:02:33 to 0:19:30 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:19:30 to 1:36:27 hrs [Good]
14. Amrita: 1:36:27 to 2:53:24 hrs [Good]
15. Chara : 2:53:24 to 4:10:20 hrs [Medm]
16. Roga : 4:10:20 to 5:27:17 hrs [Bad ]

consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com