Monday, November 30, 2009

Chaugharia --Delhi


01 December 2009 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 07:00:46 Sunset: 17:19:32 Next Sunrise: 07:01:32

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 07:00:46 to 08:18:07 hrs [Bad ]
2. Udwega: 08:18:07 to 09:35:28 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:35:28 to 10:52:48 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:52:48 to 12:10:09 hrs [Good]
5. Amrita: 12:10:09 to 13:27:30 hrs [Good]
6. Kaala : 13:27:30 to 14:44:51 hrs [Bad ]
7. Shubha: 14:44:51 to 16:02:11 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:02:11 to 17:19:32 hrs [Bad ]
9. Kaala : 17:19:32 to 19:02:17 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:02:17 to 20:45:02 hrs [Good]
11. Udwega: 20:45:02 to 22:27:47 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:27:47 to 0:10:32 hrs [Good]
13. Amrita: 0:10:32 to 1:53:17 hrs [Good]
14. Chara : 1:53:17 to 3:36:02 hrs [Medm]
15. Roga : 3:36:02 to 5:18:47 hrs [Bad ]
16. Kaala : 5:18:47 to 7:01:32 hrs [Bad ]
Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 01 -12-09 Delhi Tue..chaturdasi.N.Kritika Yog. Siva .Karan Vanija .Rahukal16.01to17.31 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 01-12-09.Sunrise 7.00.16.Sunset.17.19.30 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Sunday, November 29, 2009

Chaugharia --Delhi

30 November 2009 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 07:00:00 Sunset: 17:19:33 Next Sunrise: 07:00:46

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 07:00:00 to 08:17:27 hrs [Good]
2. Kaala : 08:17:27 to 09:34:53 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:34:53 to 10:52:20 hrs [Good]
4. Roga : 10:52:20 to 12:09:47 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:09:47 to 13:27:13 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:27:13 to 14:44:40 hrs [Medm]
7. Laabh : 14:44:40 to 16:02:06 hrs [Good]
8. Amrita: 16:02:06 to 17:19:33 hrs [Good]
9. Chara : 17:19:33 to 19:02:12 hrs [Medm]
10. Roga : 19:02:12 to 20:44:51 hrs [Bad ]
11. Kaala : 20:44:51 to 22:27:30 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:27:30 to 0:10:10 hrs [Good]
13. Udwega: 0:10:10 to 1:52:49 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:52:49 to 3:35:28 hrs [Good]
15. Amrita: 3:35:28 to 5:18:07 hrs [Good]
16. Chara : 5:18:07 to 7:00:46 hrs [Medm]Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 30 -11-09 Delhi Mon..trayodasi.N.Bharani Yog. variyan .Karan Taitula .Rahukal08.30to10.00 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 30-11-09.Sunrise 6.59.50.Sunset.17.19.22 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Saturday, November 28, 2009

Chaugharia --Delhi

29 November 2009 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:59:13 Sunset: 17:19:37 Next Sunrise: 07:00:00

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 06:59:13 to 08:16:46 hrs [Bad ]
2. Chara : 08:16:46 to 09:34:19 hrs [Medm]
3. Laabh : 09:34:19 to 10:51:52 hrs [Good]
4. Amrita: 10:51:52 to 12:09:25 hrs [Good]
5. Kaala : 12:09:25 to 13:26:58 hrs [Bad ]
6. Shubha: 13:26:58 to 14:44:31 hrs [Good]
7. Roga : 14:44:31 to 16:02:04 hrs [Bad ]
8. Udwega: 16:02:04 to 17:19:37 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 17:19:37 to 19:02:10 hrs [Good]
10. Amrita: 19:02:10 to 20:44:43 hrs [Good]
11. Chara : 20:44:43 to 22:27:16 hrs [Medm]
12. Roga : 22:27:16 to 0:09:49 hrs [Bad ]
13. Kaala : 0:09:49 to 1:52:21 hrs [Bad ]
14. Laabh : 1:52:21 to 3:34:54 hrs [Good]
15. Udwega: 3:34:54 to 5:17:27 hrs [Bad ]
16. Shubha: 5:17:27 to 7:00:00 hrs [Good]Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 29 -11-09 Delhi Fri..Dwadashi.N.Ashwini Yog. vyatipat .Karan Bava .Rahukal17.29to18.59 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 29-11-09.Sunrise 6.58.43.Sunset.17.19.26 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Thursday, November 26, 2009

Chaugharia --Delhi

27 November 2009 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:57:39 Sunset: 17:19:48 Next Sunrise: 06:58:26

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 06:57:39 to 08:15:25 hrs [Medm]
2. Laabh : 08:15:25 to 09:33:11 hrs [Good]
3. Amrita: 09:33:11 to 10:50:57 hrs [Good]
4. Kaala : 10:50:57 to 12:08:44 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:08:44 to 13:26:30 hrs [Good]
6. Roga : 13:26:30 to 14:44:16 hrs [Bad ]
7. Udwega: 14:44:16 to 16:02:02 hrs [Bad ]
8. Chara : 16:02:02 to 17:19:48 hrs [Medm]
9. Roga : 17:19:48 to 19:02:08 hrs [Bad ]
10. Kaala : 19:02:08 to 20:44:28 hrs [Bad ]
11. Laabh : 20:44:28 to 22:26:47 hrs [Good]
12. Udwega: 22:26:47 to 0:09:07 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:09:07 to 1:51:27 hrs [Good]
14. Amrita: 1:51:27 to 3:33:47 hrs [Good]
15. Chara : 3:33:47 to 5:16:06 hrs [Medm]
16. Roga : 5:16:06 to 6:58:26 hrs [Bad ]
Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 27 -11-09 Delhi Fri..Dashami.N.U.bhadra Yog. Vajra .Karan Garija .Rahukal11.28to12.58 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 276-11-09.Sunrise 6.57.08.Sunset.17.19.39 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Wednesday, November 25, 2009

Chaugharia --Delhi

26 November 2009 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:56:52 Sunset: 17:19:57 Next Sunrise: 06:57:39

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 06:56:52 to 08:14:45 hrs [Good]
2. Roga : 08:14:45 to 09:32:38 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:32:38 to 10:50:31 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:50:31 to 12:08:25 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:08:25 to 13:26:18 hrs [Good]
6. Amrita: 13:26:18 to 14:44:11 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 14:44:11 to 16:02:04 hrs [Bad ]
8. Shubha: 16:02:04 to 17:19:57 hrs [Good]
9. Amrita: 17:19:57 to 19:02:10 hrs [Good]
10. Chara : 19:02:10 to 20:44:23 hrs [Medm]
11. Roga : 20:44:23 to 22:26:35 hrs [Bad ]
12. Kaala : 22:26:35 to 0:08:48 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:08:48 to 1:51:01 hrs [Good]
14. Udwega: 1:51:01 to 3:33:14 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:33:14 to 5:15:26 hrs [Good]
16. Amrita: 5:15:26 to 6:57:39 hrs [Good]

Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 26 -11-09 Delhi Thu..navami.N.P.bhadra Yog. Harshana .Karan Kaulava .Rahukal14.27to15.57 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 26-11-09.Sunrise 6.56.20.Sunset.17.19.48 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Tuesday, November 24, 2009

Chaugharia --Delhi

25 November 2009 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:56:04 Sunset: 17:20:07 Next Sunrise: 06:56:52

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 06:56:04 to 08:14:04 hrs [Good]
2. Amrita: 08:14:04 to 09:32:05 hrs [Good]
3. Kaala : 09:32:05 to 10:50:05 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:50:05 to 12:08:06 hrs [Good]
5. Roga : 12:08:06 to 13:26:06 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 13:26:06 to 14:44:06 hrs [Bad ]
7. Chara : 14:44:06 to 16:02:07 hrs [Medm]
8. Laabh : 16:02:07 to 17:20:07 hrs [Good]
9. Udwega: 17:20:07 to 19:02:13 hrs [Bad ]
10. Shubha: 19:02:13 to 20:44:18 hrs [Good]
11. Amrita: 20:44:18 to 22:26:24 hrs [Good]
12. Chara : 22:26:24 to 0:08:30 hrs [Medm]
13. Roga : 0:08:30 to 1:50:35 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:50:35 to 3:32:41 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:32:41 to 5:14:46 hrs [Good]
16. Udwega: 5:14:46 to 6:56:52 hrs [Bad ]


Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 25 -11-09 Delhi Mon.Ashtami.N.Satbisha Yog. Vyaghata .KaranBava .Rahukal12.56to14.26 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 25-11-09.Sunrise 6.55.44.Sunset.17.18.50 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Monday, November 23, 2009

Chaugharia --Delhi

24 November 2009 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:55:16 Sunset: 17:20:18 Next Sunrise: 06:56:04

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 06:55:16 to 08:13:24 hrs [Bad ]
2. Udwega: 08:13:24 to 09:31:32 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:31:32 to 10:49:39 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:49:39 to 12:07:47 hrs [Good]
5. Amrita: 12:07:47 to 13:25:55 hrs [Good]
6. Kaala : 13:25:55 to 14:44:03 hrs [Bad ]
7. Shubha: 14:44:03 to 16:02:10 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:02:10 to 17:20:18 hrs [Bad ]
9. Kaala : 17:20:18 to 19:02:16 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:02:16 to 20:44:15 hrs [Good]
11. Udwega: 20:44:15 to 22:26:13 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:26:13 to 0:08:11 hrs [Good]
13. Amrita: 0:08:11 to 1:50:09 hrs [Good]
14. Chara : 1:50:09 to 3:32:08 hrs [Medm]
15. Roga : 3:32:08 to 5:14:06 hrs [Bad ]
16. Kaala : 5:14:06 to 6:56:04 hrs [Bad ]Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 24 -11-09 Delhi Mon.Sapthami.N.dhanishtha Yog. Duruva .KaranVanija .Rahukal15.55to17.25 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 24-11-09.Sunrise 6.54.44.Sunset.17.20.10 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Sunday, November 22, 2009

Chaugharia --Delhi

23 November 2009 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:54:29 Sunset: 17:20:32 Next Sunrise: 06:55:16

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:54:29 to 08:12:44 hrs [Good]
2. Kaala : 08:12:44 to 09:31:00 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:31:00 to 10:49:15 hrs [Good]
4. Roga : 10:49:15 to 12:07:31 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:07:31 to 13:25:46 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:25:46 to 14:44:01 hrs [Medm]
7. Laabh : 14:44:01 to 16:02:17 hrs [Good]
8. Amrita: 16:02:17 to 17:20:32 hrs [Good]
9. Chara : 17:20:32 to 19:02:23 hrs [Medm]
10. Roga : 19:02:23 to 20:44:13 hrs [Bad ]
11. Kaala : 20:44:13 to 22:26:04 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:26:04 to 0:07:54 hrs [Good]
13. Udwega: 0:07:54 to 1:49:45 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:49:45 to 3:31:35 hrs [Good]
15. Amrita: 3:31:35 to 5:13:26 hrs [Good]
16. Chara : 5:13:26 to 6:55:16 hrs [Medm]

Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 23 -11-09 Delhi Mon.Shashthi.N.Sravanam. Yog.Viridh .KaranTaitula .Rahukal08.24to09.54 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 23-11-09.Sunrise 6.53.56.Sunset.17.20.24 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Saturday, November 21, 2009

Chaugharia --Delhi

22 November 2009 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:53:41 Sunset: 17:20:46 Next Sunrise: 06:54:29

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 06:53:41 to 08:12:04 hrs [Bad ]
2. Chara : 08:12:04 to 09:30:27 hrs [Medm]
3. Laabh : 09:30:27 to 10:48:50 hrs [Good]
4. Amrita: 10:48:50 to 12:07:14 hrs [Good]
5. Kaala : 12:07:14 to 13:25:37 hrs [Bad ]
6. Shubha: 13:25:37 to 14:44:00 hrs [Good]
7. Roga : 14:44:00 to 16:02:23 hrs [Bad ]
8. Udwega: 16:02:23 to 17:20:46 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 17:20:46 to 19:02:29 hrs [Good]
10. Amrita: 19:02:29 to 20:44:12 hrs [Good]
11. Chara : 20:44:12 to 22:25:55 hrs [Medm]
12. Roga : 22:25:55 to 0:07:38 hrs [Bad ]
13. Kaala : 0:07:38 to 1:49:20 hrs [Bad ]
14. Laabh : 1:49:20 to 3:31:03 hrs [Good]
15. Udwega: 3:31:03 to 5:12:46 hrs [Bad ]
16. Shubha: 5:12:46 to 6:54:29 hrs [Good]
Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 22 -11-09 Delhi Thu..Panchamitill 08.34.N.U.Shadha. Yog.Ganda.KaranBalva .Rahukal17.24to18.54 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 22-11-09.Sunrise 6.53.07.Sunset.17.20.39 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Friday, November 20, 2009

Chaugharia --Delhi
21 November 2009 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:52:53 Sunset: 17:21:03 Next Sunrise: 06:53:41

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 06:52:53 to 08:11:24 hrs [Bad ]
2. Shubha: 08:11:24 to 09:29:56 hrs [Good]
3. Roga : 09:29:56 to 10:48:27 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:48:27 to 12:06:58 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:06:58 to 13:25:29 hrs [Medm]
6. Laabh : 13:25:29 to 14:44:01 hrs [Good]
7. Amrita: 14:44:01 to 16:02:32 hrs [Good]
8. Kaala : 16:02:32 to 17:21:03 hrs [Bad ]
9. Laabh : 17:21:03 to 19:02:38 hrs [Good]
10. Udwega: 19:02:38 to 20:44:13 hrs [Bad ]
11. Shubha: 20:44:13 to 22:25:47 hrs [Good]
12. Amrita: 22:25:47 to 0:07:22 hrs [Good]
13. Chara : 0:07:22 to 1:48:57 hrs [Medm]
14. Roga : 1:48:57 to 3:30:32 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:30:32 to 5:12:06 hrs [Bad ]
16. Laabh : 5:12:06 to 6:53:41 hrs [Good]Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 21 -11-09 Delhi Thu..Panchami.N.P.Bhadra. Yog.Soola.KaranBava .Rahukal09.53to11.23 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 21-11-09.Sunrise 6.52.19.Sunset.17.20.56 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Thursday, November 19, 2009

Chaugharia --Delhi


20 November 2009 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:52:05 Sunset: 17:21:21 Next Sunrise: 06:52:53

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 06:52:05 to 08:10:45 hrs [Medm]
2. Laabh : 08:10:45 to 09:29:24 hrs [Good]
3. Amrita: 09:29:24 to 10:48:04 hrs [Good]
4. Kaala : 10:48:04 to 12:06:43 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:06:43 to 13:25:23 hrs [Good]
6. Roga : 13:25:23 to 14:44:02 hrs [Bad ]
7. Udwega: 14:44:02 to 16:02:42 hrs [Bad ]
8. Chara : 16:02:42 to 17:21:21 hrs [Medm]
9. Roga : 17:21:21 to 19:02:48 hrs [Bad ]
10. Kaala : 19:02:48 to 20:44:14 hrs [Bad ]
11. Laabh : 20:44:14 to 22:25:41 hrs [Good]
12. Udwega: 22:25:41 to 0:07:07 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:07:07 to 1:48:34 hrs [Good]
14. Amrita: 1:48:34 to 3:30:00 hrs [Good]
15. Chara : 3:30:00 to 5:11:27 hrs [Medm]
16. Roga : 5:11:27 to 6:52:53 hrs [Bad ]
Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 20 -11-09 Delhi Thu..Chaturathi.N.Moola. Yog.Dhiriti.karan Vanija.Rahukal11.22to12.52 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 20-11-09.Sunrise 6.51.20.Sunset.17.21.14 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Wednesday, November 18, 2009

Chaugharia --Delhi19 November 2009 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:51:17 Sunset: 17:21:41 Next Sunrise: 06:52:05

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 06:51:17 to 08:10:05 hrs [Good]
2. Roga : 08:10:05 to 09:28:53 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:28:53 to 10:47:41 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:47:41 to 12:06:29 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:06:29 to 13:25:17 hrs [Good]
6. Amrita: 13:25:17 to 14:44:05 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 14:44:05 to 16:02:53 hrs [Bad ]
8. Shubha: 16:02:53 to 17:21:41 hrs [Good]
9. Amrita: 17:21:41 to 19:02:59 hrs [Good]
10. Chara : 19:02:59 to 20:44:17 hrs [Medm]
11. Roga : 20:44:17 to 22:25:35 hrs [Bad ]
12. Kaala : 22:25:35 to 0:06:53 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:06:53 to 1:48:11 hrs [Good]
14. Udwega: 1:48:11 to 3:29:29 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:29:29 to 5:10:47 hrs [Good]
16. Amrita: 5:10:47 to 6:52:05 hrs [Good]


Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 19 -11-09 Delhi Thu..Tritiya.N.Jyeshtha. Yog.Sukarmsn.karan Taitula.Rahukal14.21to15.51 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 19-11-09.Sunrise 6.50.42.Sunset.17.21.35 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile919868937662

Tuesday, November 17, 2009

Chaugharia --Delhi


18 November 2009 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:50:29 Sunset: 17:22:02 Next Sunrise: 06:51:17

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 06:50:29 to 08:09:26 hrs [Good]
2. Amrita: 08:09:26 to 09:28:22 hrs [Good]
3. Kaala : 09:28:22 to 10:47:19 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:47:19 to 12:06:16 hrs [Good]
5. Roga : 12:06:16 to 13:25:12 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 13:25:12 to 14:44:09 hrs [Bad ]
7. Chara : 14:44:09 to 16:03:05 hrs [Medm]
8. Laabh : 16:03:05 to 17:22:02 hrs [Good]
9. Udwega: 17:22:02 to 19:03:11 hrs [Bad ]
10. Shubha: 19:03:11 to 20:44:21 hrs [Good]
11. Amrita: 20:44:21 to 22:25:30 hrs [Good]
12. Chara : 22:25:30 to 0:06:40 hrs [Medm]
13. Roga : 0:06:40 to 1:47:49 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:47:49 to 3:28:58 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:28:58 to 5:10:08 hrs [Good]
16. Udwega: 5:10:08 to 6:51:17 hrs [Bad ]Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 18 -11-09 Delhi Tue.Dwatiya.N.Anuradha. Yog.Atiganda.karan Balva.Rahukal12.50to14.20 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 18-11-09.Sunrise 6.49.54.Sunset.17.21.56 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662

Monday, November 16, 2009

Chaugharia --Delhi


17 November 2009 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:49:41 Sunset: 17:22:25 Next Sunrise: 06:50:29

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 06:49:41 to 08:08:47 hrs [Bad ]
2. Udwega: 08:08:47 to 09:27:52 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:27:52 to 10:46:58 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:46:58 to 12:06:03 hrs [Good]
5. Amrita: 12:06:03 to 13:25:09 hrs [Good]
6. Kaala : 13:25:09 to 14:44:14 hrs [Bad ]
7. Shubha: 14:44:14 to 16:03:20 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:03:20 to 17:22:25 hrs [Bad ]
9. Kaala : 17:22:25 to 19:03:26 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:03:26 to 20:44:26 hrs [Good]
11. Udwega: 20:44:26 to 22:25:27 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:25:27 to 0:06:27 hrs [Good]
13. Amrita: 0:06:27 to 1:47:28 hrs [Good]
14. Chara : 1:47:28 to 3:28:28 hrs [Medm]
15. Roga : 3:28:28 to 5:09:29 hrs [Bad ]
16. Kaala : 5:09:29 to 6:50:29 hrs [Bad ]

Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 17 -11-09 Delhi Mon.pratipat.N.Anuradha. Yog.Sobhna.karan Kimsingha.Rahukal15.50to17.20 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 17-11-09.Sunrise 6.49.50.Sunset.17.22.19 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662

Saturday, November 14, 2009

Chaugharia --Delhi


15 November 2009 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:48:06 Sunset: 17:23:15 Next Sunrise: 06:48:54

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 06:48:06 to 08:07:30 hrs [Bad ]
2. Chara : 08:07:30 to 09:26:53 hrs [Medm]
3. Laabh : 09:26:53 to 10:46:17 hrs [Good]
4. Amrita: 10:46:17 to 12:05:41 hrs [Good]
5. Kaala : 12:05:41 to 13:25:04 hrs [Bad ]
6. Shubha: 13:25:04 to 14:44:28 hrs [Good]
7. Roga : 14:44:28 to 16:03:51 hrs [Bad ]
8. Udwega: 16:03:51 to 17:23:15 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 17:23:15 to 19:03:57 hrs [Good]
10. Amrita: 19:03:57 to 20:44:40 hrs [Good]
11. Chara : 20:44:40 to 22:25:22 hrs [Medm]
12. Roga : 22:25:22 to 0:06:05 hrs [Bad ]
13. Kaala : 0:06:05 to 1:46:47 hrs [Bad ]
14. Laabh : 1:46:47 to 3:27:29 hrs [Good]
15. Udwega: 3:27:29 to 5:08:12 hrs [Bad ]
16. Shubha: 5:08:12 to 6:48:54 hrs [Good]

Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 15 -11-09 Delhi Sun.Chaturdasii.N.Swati. Yog Ayushman.karan Vishti.Rahukal17.18to18.48 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 15-11-09.Sunrise 6.47.29.Sunset.17.23.19 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662

Friday, November 13, 2009

Chaugharia --Delhi


14 November 2009 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:47:19 Sunset: 17:23:43 Next Sunrise: 06:48:06

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 06:47:19 to 08:06:52 hrs [Bad ]
2. Shubha: 08:06:52 to 09:26:25 hrs [Good]
3. Roga : 09:26:25 to 10:45:58 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:45:58 to 12:05:31 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:05:31 to 13:25:04 hrs [Medm]
6. Laabh : 13:25:04 to 14:44:37 hrs [Good]
7. Amrita: 14:44:37 to 16:04:10 hrs [Good]
8. Kaala : 16:04:10 to 17:23:43 hrs [Bad ]
9. Laabh : 17:23:43 to 19:04:16 hrs [Good]
10. Udwega: 19:04:16 to 20:44:49 hrs [Bad ]
11. Shubha: 20:44:49 to 22:25:22 hrs [Good]
12. Amrita: 22:25:22 to 0:05:55 hrs [Good]
13. Chara : 0:05:55 to 1:46:27 hrs [Medm]
14. Roga : 1:46:27 to 3:27:00 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:27:00 to 5:07:33 hrs [Bad ]
16. Laabh : 5:07:33 to 6:48:06 hrs [Good]Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 14 -11-09 Delhi Sat.Trayodasi.N.Chitra. Yog Priti.karan Garija.Rahukal09.47to11.47 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 14-11-09.Sunrise 6.46.41.Sunset.17.23.38 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662

Thursday, November 12, 2009

Chaugharia --Delhi

13 November 2009 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:46:32 Sunset: 17:24:12 Next Sunrise: 06:47:19

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 06:46:32 to 08:06:15 hrs [Medm]
2. Laabh : 08:06:15 to 09:25:57 hrs [Good]
3. Amrita: 09:25:57 to 10:45:40 hrs [Good]
4. Kaala : 10:45:40 to 12:05:22 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:05:22 to 13:25:05 hrs [Good]
6. Roga : 13:25:05 to 14:44:47 hrs [Bad ]
7. Udwega: 14:44:47 to 16:04:30 hrs [Bad ]
8. Chara : 16:04:30 to 17:24:12 hrs [Medm]
9. Roga : 17:24:12 to 19:04:35 hrs [Bad ]
10. Kaala : 19:04:35 to 20:44:59 hrs [Bad ]
11. Laabh : 20:44:59 to 22:25:22 hrs [Good]
12. Udwega: 22:25:22 to 0:05:46 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:05:46 to 1:46:09 hrs [Good]
14. Amrita: 1:46:09 to 3:26:32 hrs [Good]
15. Chara : 3:26:32 to 5:06:56 hrs [Medm]
16. Roga : 5:06:56 to 6:47:19 hrs [Bad ]

Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 13 -11-09 Delhi Thursday.Dwadasi.N.Hastha. Yogvishkamba.karan kaulava.Rahukal11.16to12.46 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 13-11-09.Sunrise 6.45.54.Sunset.17.24.08 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662

Wednesday, November 11, 2009

Chaugharia --Delhi

12 November 2009 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:45:45 Sunset: 17:24:42 Next Sunrise: 06:46:32

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 06:45:45 to 08:05:37 hrs [Good]
2. Roga : 08:05:37 to 09:25:29 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:25:29 to 10:45:21 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:45:21 to 12:05:14 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:05:14 to 13:25:06 hrs [Good]
6. Amrita: 13:25:06 to 14:44:58 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 14:44:58 to 16:04:50 hrs [Bad ]
8. Shubha: 16:04:50 to 17:24:42 hrs [Good]
9. Amrita: 17:24:42 to 19:04:56 hrs [Good]
10. Chara : 19:04:56 to 20:45:10 hrs [Medm]
11. Roga : 20:45:10 to 22:25:23 hrs [Bad ]
12. Kaala : 22:25:23 to 0:05:37 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:05:37 to 1:45:51 hrs [Good]
14. Udwega: 1:45:51 to 3:26:05 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:26:05 to 5:06:18 hrs [Good]
16. Amrita: 5:06:18 to 6:46:32 hrs [Good]


Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 12 -11-09 Delhi
V.Thu..Ekadasi.N.U.phalguni. Y.Vaidhiriti.N.Bava.R.k14.15-15.46 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 12-11-09.Sunrise 6.45.06.Sunset.17.24.39 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662

Tuesday, November 10, 2009

Chaugharia --Delhi

11 November 2009 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:44:58 Sunset: 17:25:14 Next Sunrise: 06:45:45

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 06:44:58 to 08:05:00 hrs [Good]
2. Amrita: 08:05:00 to 09:25:02 hrs [Good]
3. Kaala : 09:25:02 to 10:45:04 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:45:04 to 12:05:06 hrs [Good]
5. Roga : 12:05:06 to 13:25:08 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 13:25:08 to 14:45:10 hrs [Bad ]
7. Chara : 14:45:10 to 16:05:12 hrs [Medm]
8. Laabh : 16:05:12 to 17:25:14 hrs [Good]
9. Udwega: 17:25:14 to 19:05:18 hrs [Bad ]
10. Shubha: 19:05:18 to 20:45:22 hrs [Good]
11. Amrita: 20:45:22 to 22:25:26 hrs [Good]
12. Chara : 22:25:26 to 0:05:30 hrs [Medm]
13. Roga : 0:05:30 to 1:45:33 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:45:33 to 3:25:37 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:25:37 to 5:05:41 hrs [Good]
16. Udwega: 5:05:41 to 6:45:45 hrs [Bad ]

Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 01 -11-09 Delhi
V.Wed..Dashami.N.Magha. Y.Indra.N.Vanijaa.R.k12.45-14.15 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 11-11-09.Sunrise 6.44.19.Sunset.17.25.11 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662

Friday, November 06, 2009

PANCHANG 07 -11-09 Delhi
V.Sat..Panchami.N.Aardhaa Y.Sidha.N.Tatula.R.k09.42-11.12 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 07-11-09.Sunrise 6.41.14.Sunset.17.27.35 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662

Thursday, November 05, 2009

Chaugharia --Delhi

06 November 2009 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:41:09 Sunset: 17:28:16 Next Sunrise: 06:41:54

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 06:41:09 to 08:02:02 hrs [Medm]
2. Laabh : 08:02:02 to 09:22:56 hrs [Good]
3. Amrita: 09:22:56 to 10:43:49 hrs [Good]
4. Kaala : 10:43:49 to 12:04:43 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:04:43 to 13:25:36 hrs [Good]
6. Roga : 13:25:36 to 14:46:29 hrs [Bad ]
7. Udwega: 14:46:29 to 16:07:23 hrs [Bad ]
8. Chara : 16:07:23 to 17:28:16 hrs [Medm]
9. Roga : 17:28:16 to 19:07:28 hrs [Bad ]
10. Kaala : 19:07:28 to 20:46:41 hrs [Bad ]
11. Laabh : 20:46:41 to 22:25:53 hrs [Good]
12. Udwega: 22:25:53 to 0:05:05 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:05:05 to 1:44:17 hrs [Good]
14. Amrita: 1:44:17 to 3:23:30 hrs [Good]
15. Chara : 3:23:30 to 5:02:42 hrs [Medm]
16. Roga : 5:02:42 to 6:41:54 hrs [Bad ]

Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 06 -11-09 Delhi
V.Fri..Chaturathi.N.Mrigsara Y.Siva.N.Balva.R.k11.11-12.41 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 06-11-09.Sunrise 6.40.28.Sunset.17.28.14 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662

Tuesday, November 03, 2009

Chaugharia --Delhi
04 November 2009 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:39:39 Sunset: 17:29:38 Next Sunrise: 06:40:24

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 06:39:39 to 08:00:54 hrs [Good]
2. Amrita: 08:00:54 to 09:22:09 hrs [Good]
3. Kaala : 09:22:09 to 10:43:24 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:43:24 to 12:04:39 hrs [Good]
5. Roga : 12:04:39 to 13:25:53 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 13:25:53 to 14:47:08 hrs [Bad ]
7. Chara : 14:47:08 to 16:08:23 hrs [Medm]
8. Laabh : 16:08:23 to 17:29:38 hrs [Good]
9. Udwega: 17:29:38 to 19:08:29 hrs [Bad ]
10. Shubha: 19:08:29 to 20:47:20 hrs [Good]
11. Amrita: 20:47:20 to 22:26:10 hrs [Good]
12. Chara : 22:26:10 to 0:05:01 hrs [Medm]
13. Roga : 0:05:01 to 1:43:52 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:43:52 to 3:22:43 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:22:43 to 5:01:33 hrs [Good]
16. Udwega: 5:01:33 to 6:40:24 hrs [Bad ]
Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 04 -11-09 Delhi
V.Wed.Dwatia.N.kritika Y.Variyan.N.Taitula.R.k12.39-14.09 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 04-11-09.Sunrise 6.38.58.Sunset.17.29.37 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662

Monday, November 02, 2009

Chaugharia --Delhi
03 November 2009 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:38:55 Sunset: 17:30:21 Next Sunrise: 06:39:39

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 06:38:55 to 08:00:21 hrs [Bad ]
2. Udwega: 08:00:21 to 09:21:47 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:21:47 to 10:43:12 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:43:12 to 12:04:38 hrs [Good]
5. Amrita: 12:04:38 to 13:26:04 hrs [Good]
6. Kaala : 13:26:04 to 14:47:30 hrs [Bad ]
7. Shubha: 14:47:30 to 16:08:55 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:08:55 to 17:30:21 hrs [Bad ]
9. Kaala : 17:30:21 to 19:09:01 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:09:01 to 20:47:41 hrs [Good]
11. Udwega: 20:47:41 to 22:26:20 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:26:20 to 0:05:00 hrs [Good]
13. Amrita: 0:05:00 to 1:43:40 hrs [Good]
14. Chara : 1:43:40 to 3:22:20 hrs [Medm]
15. Roga : 3:22:20 to 5:00:59 hrs [Bad ]
16. Kaala : 5:00:59 to 6:39:39 hrs [Bad ]
Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 03 -11-09 Delhi
V.Tue.Pratipat.N.Bharani Vyatipat.N.Balva.R.k15.39-17.09 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 03-11-09.Sunrise 6.38.14.Sunset.17.30.20 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662

Sunday, November 01, 2009

Chaugharia --Delhi
02 November 2009 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:38:11 Sunset: 17:31:05 Next Sunrise: 06:38:55

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:38:11 to 07:59:48 hrs [Good]
2. Kaala : 07:59:48 to 09:21:25 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:21:25 to 10:43:01 hrs [Good]
4. Roga : 10:43:01 to 12:04:38 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:04:38 to 13:26:15 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:26:15 to 14:47:52 hrs [Medm]
7. Laabh : 14:47:52 to 16:09:28 hrs [Good]
8. Amrita: 16:09:28 to 17:31:05 hrs [Good]
9. Chara : 17:31:05 to 19:09:34 hrs [Medm]
10. Roga : 19:09:34 to 20:48:03 hrs [Bad ]
11. Kaala : 20:48:03 to 22:26:31 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:26:31 to 0:05:00 hrs [Good]
13. Udwega: 0:05:00 to 1:43:29 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:43:29 to 3:21:58 hrs [Good]
15. Amrita: 3:21:58 to 5:00:26 hrs [Good]
16. Chara : 5:00:26 to 6:38:55 hrs [Medm]
Astrovastuindia
A-1858 Green Fields
Faridabad 121003
Haryana (India)-
Lalkitab Astrologer
+91-9871330966
lalkitab@astrovastuindia.com
www.astrovastuindia.com
PANCHANG 02 -11-09 Delhi
V.Mon.Pouranama.N.Ashwini Y.Sidhi.N.Vishti.R.k08.08-09-38 Consult Us .+91-9868937662


Agnihotra 02-11-09.Sunrise 6.36.46.Sunset.17.31.51 Delhi
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Mobile:+91-9868937662