Thursday, December 16, 2010

17-12-10 Delhi Panchang
V.Fri.Tithi.Ekadahi.Nak.Ashwini.yog. Parigha..R.kal.14-41to 16-11
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi

17 December 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 07:11:40 Sunset: 17:22:39 Next Sunrise: 07:12:15

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 07:11:40 to 08:28:02 hrs [Medm]
2. Laabh : 08:28:02 to 09:44:25 hrs [Good]
3. Amrita: 09:44:25 to 11:00:47 hrs [Good]
4. Kaala : 11:00:47 to 12:17:10 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:17:10 to 13:33:32 hrs [Good]
6. Roga : 13:33:32 to 14:49:54 hrs [Bad ]
7. Udwega: 14:49:54 to 16:06:17 hrs [Bad ]
8. Chara : 16:06:17 to 17:22:39 hrs [Medm]
9. Roga : 17:22:39 to 19:06:21 hrs [Bad ]
10. Kaala : 19:06:21 to 20:50:03 hrs [Bad ]
11. Laabh : 20:50:03 to 22:33:45 hrs [Good]
12. Udwega: 22:33:45 to 0:17:27 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:17:27 to 2:01:09 hrs [Good]
14. Amrita: 2:01:09 to 3:44:51 hrs [Good]
15. Chara : 3:44:51 to 5:28:33 hrs [Medm]
16. Roga : 5:28:33 to 7:12:15 hrs [Bad ]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, December 06, 2010

07-12-10 Delhi Panchang
V.Tue.Tithi.Dwitiya.Nak.moola.yog. Soola.Balva.R.kal.16-05to 17-35
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
07 December 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 07:05:04 Sunset: 17:19:55 Next Sunrise: 07:05:47
Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 07:05:04 to 08:21:55 hrs [Bad ]
2. Udwega: 08:21:55 to 09:38:47 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:38:47 to 10:55:38 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:55:38 to 12:12:30 hrs [Good]
5. Amrita: 12:12:30 to 13:29:21 hrs [Good]
6. Kaala : 13:29:21 to 14:46:12 hrs [Bad ]
7. Shubha: 14:46:12 to 16:03:04 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:03:04 to 17:19:55 hrs [Bad ]
9. Kaala : 17:19:55 to 19:03:09 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:03:09 to 20:46:23 hrs [Good]
11. Udwega: 20:46:23 to 22:29:37 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:29:37 to 0:12:51 hrs [Good]
13. Amrita: 0:12:51 to 1:56:05 hrs [Good]
14. Chara : 1:56:05 to 3:39:19 hrs [Medm]
15. Roga : 3:39:19 to 5:22:33 hrs [Bad ]
16. Kaala : 5:22:33 to 7:05:47 hrs [Bad ]


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, December 05, 2010

06-12-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.Pratipati.Nak.jyeshtha.yog. DhirtiK.Kmsingha.R.kal.08-34 to10-04
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi06 December 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 07:04:21 Sunset: 17:19:47 Next Sunrise: 07:05:04

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 07:04:21 to 08:21:17 hrs [Good]
2. Kaala : 08:21:17 to 09:38:13 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:38:13 to 10:55:08 hrs [Good]
4. Roga : 10:55:08 to 12:12:04 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:12:04 to 13:29:00 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:29:00 to 14:45:56 hrs [Medm]
7. Laabh : 14:45:56 to 16:02:51 hrs [Good]
8. Amrita: 16:02:51 to 17:19:47 hrs [Good]
9. Chara : 17:19:47 to 19:02:57 hrs [Medm]
10. Roga : 19:02:57 to 20:46:06 hrs [Bad ]
11. Kaala : 20:46:06 to 22:29:16 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:29:16 to 0:12:26 hrs [Good]
13. Udwega: 0:12:26 to 1:55:35 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:55:35 to 3:38:45 hrs [Good]
15. Amrita: 3:38:45 to 5:21:54 hrs [Good]
16. Chara : 5:21:54 to 7:05:04 hrs [Medm]


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, November 28, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi29 November 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:59:03 Sunset: 17:19:39 Next Sunrise: 06:59:49

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:59:03 to 08:16:38 hrs [Good]
2. Kaala : 08:16:38 to 09:34:12 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:34:12 to 10:51:47 hrs [Good]
4. Roga : 10:51:47 to 12:09:21 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:09:21 to 13:26:56 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:26:56 to 14:44:30 hrs [Medm]
7. Laabh : 14:44:30 to 16:02:05 hrs [Good]
8. Amrita: 16:02:05 to 17:19:39 hrs [Good]
9. Chara : 17:19:39 to 19:02:10 hrs [Medm]
10. Roga : 19:02:10 to 20:44:42 hrs [Bad ]
11. Kaala : 20:44:42 to 22:27:13 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:27:13 to 0:09:44 hrs [Good]
13. Udwega: 0:09:44 to 1:52:15 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:52:15 to 3:34:47 hrs [Good]
15. Amrita: 3:34:47 to 5:17:18 hrs [Good]
16. Chara : 5:17:18 to 6:59:49 hrs [Medm]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com29-11-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.Ashtamii.Nak.P.phalgun.yog. vadhriti K.Kaulava.R.kal.08.29 to09.59
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, November 26, 2010

27-11-10 Delhi Panchang
V.Sat.Tithi.Shashthii.Nak.Ashleshai.yog.Brahma.K.Vanija.R.kal.09.57 to 11.27
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi


27 November 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:57:28 Sunset: 17:19:51 Next Sunrise: 06:58:16

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 06:57:28 to 08:15:16 hrs [Bad ]
2. Shubha: 08:15:16 to 09:33:04 hrs [Good]
3. Roga : 09:33:04 to 10:50:52 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:50:52 to 12:08:40 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:08:40 to 13:26:27 hrs [Medm]
6. Laabh : 13:26:27 to 14:44:15 hrs [Good]
7. Amrita: 14:44:15 to 16:02:03 hrs [Good]
8. Kaala : 16:02:03 to 17:19:51 hrs [Bad ]
9. Laabh : 17:19:51 to 19:02:09 hrs [Good]
10. Udwega: 19:02:09 to 20:44:27 hrs [Bad ]
11. Shubha: 20:44:27 to 22:26:45 hrs [Good]
12. Amrita: 22:26:45 to 0:09:04 hrs [Good]
13. Chara : 0:09:04 to 1:51:22 hrs [Medm]
14. Roga : 1:51:22 to 3:33:40 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:33:40 to 5:15:58 hrs [Bad ]
16. Laabh : 5:15:58 to 6:58:16 hrs [Good]


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, November 24, 2010

25-11-10 Delhi Panchang
V.Thu.Tithi.Chaturathi.Nak.Aardhai.yog.Shubha.K.Bava.R.kal.14.26to 15.56
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi
25 November 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:55:53 Sunset: 17:20:10 Next Sunrise: 06:56:41

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 06:55:53 to 08:13:55 hrs [Good]
2. Roga : 08:13:55 to 09:31:57 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:31:57 to 10:49:59 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:49:59 to 12:08:02 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:08:02 to 13:26:04 hrs [Good]
6. Amrita: 13:26:04 to 14:44:06 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 14:44:06 to 16:02:08 hrs [Bad ]
8. Shubha: 16:02:08 to 17:20:10 hrs [Good]
9. Amrita: 17:20:10 to 19:02:14 hrs [Good]
10. Chara : 19:02:14 to 20:44:18 hrs [Medm]
11. Roga : 20:44:18 to 22:26:22 hrs [Bad ]
12. Kaala : 22:26:22 to 0:08:26 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:08:26 to 1:50:29 hrs [Good]
14. Udwega: 1:50:29 to 3:32:33 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:32:33 to 5:14:37 hrs [Good]
16. Amrita: 5:14:37 to 6:56:41 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, November 22, 2010

23-11-10 Delhi Panchang
V.Tuet.Tithi.Dwitiya.Nak.Rohnii.yog.Sidhi.K.Taitula.R.kal.15.54to 17.24
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi

23 November 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:54:18 Sunset: 17:20:36 Next Sunrise: 06:55:06
Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 06:54:18 to 08:12:35 hrs [Bad ]
2. Udwega: 08:12:35 to 09:30:53 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:30:53 to 10:49:10 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:49:10 to 12:07:27 hrs [Good]
5. Amrita: 12:07:27 to 13:25:44 hrs [Good]
6. Kaala : 13:25:44 to 14:44:02 hrs [Bad ]
7. Shubha: 14:44:02 to 16:02:19 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:02:19 to 17:20:36 hrs [Bad ]
9. Kaala : 17:20:36 to 19:02:25 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:02:25 to 20:44:14 hrs [Good]
11. Udwega: 20:44:14 to 22:26:02 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:26:02 to 0:07:51 hrs [Good]
13. Amrita: 0:07:51 to 1:49:40 hrs [Good]
14. Chara : 1:49:40 to 3:31:29 hrs [Medm]
15. Roga : 3:31:29 to 5:13:17 hrs [Bad ]
16. Kaala : 5:13:17 to 6:55:06 hrs [Bad ]Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, November 19, 2010

20-11-10 Delhi Panchang
V.Satt.Tithi.Chaturdashi.Nak.bharni.yog.variyan.K.Garijai.R.kal.09.52to 11.22
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi20 November 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:51:54 Sunset: 17:21:27 Next Sunrise: 06:52:42

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 06:51:54 to 08:10:36 hrs [Bad ]
2. Shubha: 08:10:36 to 09:29:17 hrs [Good]
3. Roga : 09:29:17 to 10:47:59 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:47:59 to 12:06:41 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:06:41 to 13:25:22 hrs [Medm]
6. Laabh : 13:25:22 to 14:44:04 hrs [Good]
7. Amrita: 14:44:04 to 16:02:45 hrs [Good]
8. Kaala : 16:02:45 to 17:21:27 hrs [Bad ]
9. Laabh : 17:21:27 to 19:02:51 hrs [Good]
10. Udwega: 19:02:51 to 20:44:16 hrs [Bad ]
11. Shubha: 20:44:16 to 22:25:40 hrs [Good]
12. Amrita: 22:25:40 to 0:07:05 hrs [Good]
13. Chara : 0:07:05 to 1:48:29 hrs [Medm]
14. Roga : 1:48:29 to 3:29:53 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:29:53 to 5:11:18 hrs [Bad ]
16. Laabh : 5:11:18 to 6:52:42 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, November 16, 2010

17-11-10 Delhi Panchang
V.Wed.Tithi.Ekadshi.Nak.U.Bhadra.yog.Vajra.K.Vishti.R.kal.12-49to 14-19
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi


17 November 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:49:31 Sunset: 17:22:32 Next Sunrise: 06:50:19

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 06:49:31 to 08:08:39 hrs [Good]
2. Amrita: 08:08:39 to 09:27:46 hrs [Good]
3. Kaala : 09:27:46 to 10:46:54 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:46:54 to 12:06:02 hrs [Good]
5. Roga : 12:06:02 to 13:25:09 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 13:25:09 to 14:44:17 hrs [Bad ]
7. Chara : 14:44:17 to 16:03:24 hrs [Medm]
8. Laabh : 16:03:24 to 17:22:32 hrs [Good]
9. Udwega: 17:22:32 to 19:03:30 hrs [Bad ]
10. Shubha: 19:03:30 to 20:44:29 hrs [Good]
11. Amrita: 20:44:29 to 22:25:27 hrs [Good]
12. Chara : 22:25:27 to 0:06:26 hrs [Medm]
13. Roga : 0:06:26 to 1:47:24 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:47:24 to 3:28:22 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:28:22 to 5:09:21 hrs [Good]
16. Udwega: 5:09:21 to 6:50:19 hrs [Bad ]


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, November 14, 2010

15-11-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.Navami.Nak.Satbhishika.yog.Vyaghata.K.jaylava.R.kal.08.18to 09-48
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.comChaughadia Mahurat –Delhi
15 November 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:47:56 Sunset: 17:23:23 Next Sunrise: 06:48:43
Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:47:56 to 08:07:22 hrs [Good]
2. Kaala : 08:07:22 to 09:26:48 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:26:48 to 10:46:14 hrs [Good]
4. Roga : 10:46:14 to 12:05:40 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:05:40 to 13:25:05 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:25:05 to 14:44:31 hrs [Medm]
7. Laabh : 14:44:31 to 16:03:57 hrs [Good]
8. Amrita: 16:03:57 to 17:23:23 hrs [Good]
9. Chara : 17:23:23 to 19:04:03 hrs [Medm]
10. Roga : 19:04:03 to 20:44:43 hrs [Bad ]
11. Kaala : 20:44:43 to 22:25:23 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:25:23 to 0:06:03 hrs [Good]
13. Udwega: 0:06:03 to 1:46:43 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:46:43 to 3:27:23 hrs [Good]
15. Amrita: 3:27:23 to 5:08:03 hrs [Good]
16. Chara : 5:08:03 to 6:48:43 hrs [Medm]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, October 31, 2010

01-11-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.Dasami.Nak.Magha.yog.Sykla.K.vanija.R.kal.08.07to 09-37
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi

01 November 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:37:18 Sunset: 17:32:03 Next Sunrise: 06:38:01

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:37:18 to 07:59:09 hrs [Good]
2. Kaala : 07:59:09 to 09:20:59 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:20:59 to 10:42:50 hrs [Good]
4. Roga : 10:42:50 to 12:04:41 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:04:41 to 13:26:31 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:26:31 to 14:48:22 hrs [Medm]
7. Laabh : 14:48:22 to 16:10:12 hrs [Good]
8. Amrita: 16:10:12 to 17:32:03 hrs [Good]
9. Chara : 17:32:03 to 19:10:18 hrs [Medm]
10. Roga : 19:10:18 to 20:48:33 hrs [Bad ]
11. Kaala : 20:48:33 to 22:26:47 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:26:47 to 0:05:02 hrs [Good]
13. Udwega: 0:05:02 to 1:43:17 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:43:17 to 3:21:32 hrs [Good]
15. Amrita: 3:21:32 to 4:59:46 hrs [Good]
16. Chara : 4:59:46 to 6:38:01 hrs [Medm]Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, October 26, 2010

27-10-10 Delhi Panchang
V.Wed.Tithi.Chaturathi.Nak.Mrigsara.yog.Parigha.K.balva.R.kal.12-33-to 14-04
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
27 October 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:33:47 Sunset: 17:36:09 Next Sunrise: 06:34:29

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 06:33:47 to 07:56:35 hrs [Good]
2. Amrita: 07:56:35 to 09:19:23 hrs [Good]
3. Kaala : 09:19:23 to 10:42:10 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:42:10 to 12:04:58 hrs [Good]
5. Roga : 12:04:58 to 13:27:46 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 13:27:46 to 14:50:34 hrs [Bad ]
7. Chara : 14:50:34 to 16:13:21 hrs [Medm]
8. Laabh : 16:13:21 to 17:36:09 hrs [Good]
9. Udwega: 17:36:09 to 19:13:27 hrs [Bad ]
10. Shubha: 19:13:27 to 20:50:44 hrs [Good]
11. Amrita: 20:50:44 to 22:28:02 hrs [Good]
12. Chara : 22:28:02 to 0:05:19 hrs [Medm]
13. Roga : 0:05:19 to 1:42:37 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:42:37 to 3:19:54 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:19:54 to 4:57:12 hrs [Good]
16. Udwega: 4:57:12 to 6:34:29 hrs [Bad ]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, October 19, 2010

20-10-10 Delhi Panchang
V.Wed.Tithi.Ekadashi .Nak.P.bhadra.yog.Dhruva.K.Kaulava.R.kal.12-29-to 13-S9
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi

20 October 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:29:10 Sunset: 17:42:37 Next Sunrise: 06:29:48

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 06:29:10 to 07:53:21 hrs [Good]
2. Amrita: 07:53:21 to 09:17:32 hrs [Good]
3. Kaala : 09:17:32 to 10:41:43 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:41:43 to 12:05:54 hrs [Good]
5. Roga : 12:05:54 to 13:30:04 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 13:30:04 to 14:54:15 hrs [Bad ]
7. Chara : 14:54:15 to 16:18:26 hrs [Medm]
8. Laabh : 16:18:26 to 17:42:37 hrs [Good]
9. Udwega: 17:42:37 to 19:18:31 hrs [Bad ]
10. Shubha: 19:18:31 to 20:54:25 hrs [Good]
11. Amrita: 20:54:25 to 22:30:19 hrs [Good]
12. Chara : 22:30:19 to 0:06:13 hrs [Medm]
13. Roga : 0:06:13 to 1:42:06 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:42:06 to 3:18:00 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:18:00 to 4:53:54 hrs [Good]
16. Udwega: 4:53:54 to 6:29:48 hrs [Bad ]Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, October 18, 2010

19-10-10 Delhi Panchang
V.Tue.Tithi.Dashami .Nak.Satbhishka.yog.Virdhi.K.Bava.R.kal.15.28-to 16-S8
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi
19 October 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:28:32 Sunset: 17:43:37 Next Sunrise: 06:29:10

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 06:28:32 to 07:52:55 hrs [Bad ]
2. Udwega: 07:52:55 to 09:17:18 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:17:18 to 10:41:41 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:41:41 to 12:06:05 hrs [Good]
5. Amrita: 12:06:05 to 13:30:28 hrs [Good]
6. Kaala : 13:30:28 to 14:54:51 hrs [Bad ]
7. Shubha: 14:54:51 to 16:19:14 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:19:14 to 17:43:37 hrs [Bad ]
9. Kaala : 17:43:37 to 19:19:19 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:19:19 to 20:55:00 hrs [Good]
11. Udwega: 20:55:00 to 22:30:42 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:30:42 to 0:06:24 hrs [Good]
13. Amrita: 0:06:24 to 1:42:05 hrs [Good]
14. Chara : 1:42:05 to 3:17:47 hrs [Medm]
15. Roga : 3:17:47 to 4:53:28 hrs [Bad ]
16. Kaala : 4:53:28 to 6:29:10 hrs [Bad ]Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Saturday, October 16, 2010

17-10-10 Delhi Panchang
V.Sun.Tithi.Dashmi .Nak.Sarvanam.yog.Sola.K.Tatula.R.kal.16.57-to 18-27S
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
Chaughadia Mahurat –Delhi
17 October 2010 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:27:18 Sunset: 17:45:37 Next Sunrise: 06:27:55

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 06:27:18 to 07:52:05 hrs [Bad ]
2. Chara : 07:52:05 to 09:16:53 hrs [Medm]
3. Laabh : 09:16:53 to 10:41:40 hrs [Good]
4. Amrita: 10:41:40 to 12:06:28 hrs [Good]
5. Kaala : 12:06:28 to 13:31:15 hrs [Bad ]
6. Shubha: 13:31:15 to 14:56:02 hrs [Good]
7. Roga : 14:56:02 to 16:20:50 hrs [Bad ]
8. Udwega: 16:20:50 to 17:45:37 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 17:45:37 to 19:20:54 hrs [Good]
10. Amrita: 19:20:54 to 20:56:12 hrs [Good]
11. Chara : 20:56:12 to 22:31:29 hrs [Medm]
12. Roga : 22:31:29 to 0:06:46 hrs [Bad ]
13. Kaala : 0:06:46 to 1:42:03 hrs [Bad ]
14. Laabh : 1:42:03 to 3:17:21 hrs [Good]
15. Udwega: 3:17:21 to 4:52:38 hrs [Bad ]
16. Shubha: 4:52:38 to 6:27:55 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, October 15, 2010

16-10-10 Delhi Panchang
V.Sat.Tithi.Navami .Nak.Sarvanam.yog.Dhiriti.K.Kaulava.R.kal.09-26.To 10-56
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, October 13, 2010

14-10-10 Delhi Panchang
V.Thu.Tithi.Saptami .Nak.P.shadha.yog.Atiganda.K.Vanija.R.kal.13.55.To 15-25
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

12 October 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:24:18 Sunset: 17:50:52 Next Sunrise: 06:24:53

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 06:24:18 to 07:50:07 hrs [Bad ]
2. Udwega: 07:50:07 to 09:15:57 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:15:57 to 10:41:46 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:41:46 to 12:07:35 hrs [Good]
5. Amrita: 12:07:35 to 13:33:24 hrs [Good]
6. Kaala : 13:33:24 to 14:59:14 hrs [Bad ]
7. Shubha: 14:59:14 to 16:25:03 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:25:03 to 17:50:52 hrs [Bad ]
9. Kaala : 17:50:52 to 19:25:07 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:25:07 to 20:59:22 hrs [Good]
11. Udwega: 20:59:22 to 22:33:37 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:33:37 to 0:07:53 hrs [Good]
13. Amrita: 0:07:53 to 1:42:08 hrs [Good]
14. Chara : 1:42:08 to 3:16:23 hrs [Medm]
15. Roga : 3:16:23 to 4:50:38 hrs [Bad ]
16. Kaala : 4:50:38 to 6:24:53 hrs [Bad ]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, October 12, 2010

13-10-10 Delhi Panchang
V.Wed.Tithi.Shashthi .Nak.Moola.yog.Shobna.K.Tatula.R.kal.15-24.To 16-54
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

12 October 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:24:18 Sunset: 17:50:52 Next Sunrise: 06:24:53

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 06:24:18 to 07:50:07 hrs [Bad ]
2. Udwega: 07:50:07 to 09:15:57 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:15:57 to 10:41:46 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:41:46 to 12:07:35 hrs [Good]
5. Amrita: 12:07:35 to 13:33:24 hrs [Good]
6. Kaala : 13:33:24 to 14:59:14 hrs [Bad ]
7. Shubha: 14:59:14 to 16:25:03 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:25:03 to 17:50:52 hrs [Bad ]
9. Kaala : 17:50:52 to 19:25:07 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:25:07 to 20:59:22 hrs [Good]
11. Udwega: 20:59:22 to 22:33:37 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:33:37 to 0:07:53 hrs [Good]
13. Amrita: 0:07:53 to 1:42:08 hrs [Good]
14. Chara : 1:42:08 to 3:16:23 hrs [Medm]
15. Roga : 3:16:23 to 4:50:38 hrs [Bad ]
16. Kaala : 4:50:38 to 6:24:53 hrs [Bad ]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, October 08, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi

09 October 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:22:35 Sunset: 17:54:09 Next Sunrise: 06:23:09

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 06:22:35 to 07:49:02 hrs [Bad ]
2. Shubha: 07:49:02 to 09:15:29 hrs [Good]
3. Roga : 09:15:29 to 10:41:55 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:41:55 to 12:08:22 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:08:22 to 13:34:49 hrs [Medm]
6. Laabh : 13:34:49 to 15:01:16 hrs [Good]
7. Amrita: 15:01:16 to 16:27:42 hrs [Good]
8. Kaala : 16:27:42 to 17:54:09 hrs [Bad ]
9. Laabh : 17:54:09 to 19:27:47 hrs [Good]
10. Udwega: 19:27:47 to 21:01:24 hrs [Bad ]
11. Shubha: 21:01:24 to 22:35:02 hrs [Good]
12. Amrita: 22:35:02 to 0:08:39 hrs [Good]
13. Chara : 0:08:39 to 1:42:17 hrs [Medm]
14. Roga : 1:42:17 to 3:15:54 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:15:54 to 4:49:32 hrs [Bad ]
16. Laabh : 4:49:32 to 6:23:09 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, October 06, 2010

07-10-10 Delhi Panchang
V.Thu.Tithi.Amavasya .Nak.U.phalguni.yog.brahma.K.chatuhpada.R.kal.13-51.To 15-21
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
07 October 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:21:28 Sunset: 17:56:22 Next Sunrise: 06:22:01

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 06:21:28 to 07:48:20 hrs [Good]
2. Roga : 07:48:20 to 09:15:12 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:15:12 to 10:42:03 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:42:03 to 12:08:55 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:08:55 to 13:35:47 hrs [Good]
6. Amrita: 13:35:47 to 15:02:39 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 15:02:39 to 16:29:30 hrs [Bad ]
8. Shubha: 16:29:30 to 17:56:22 hrs [Good]
9. Amrita: 17:56:22 to 19:29:34 hrs [Good]
10. Chara : 19:29:34 to 21:02:47 hrs [Medm]
11. Roga : 21:02:47 to 22:35:59 hrs [Bad ]
12. Kaala : 22:35:59 to 0:09:12 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:09:12 to 1:42:24 hrs [Good]
14. Udwega: 1:42:24 to 3:15:36 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:15:36 to 4:48:49 hrs [Good]
16. Amrita: 4:48:49 to 6:22:01 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, October 05, 2010

06-10-10 Delhi Panchang
V.Wed.Tithi.Trayodashi .k.P.phalguni.yog.Shukla.K.Vanija.R.kal.12-21.To 13-51
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
06 October 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:20:55 Sunset: 17:57:30 Next Sunrise: 06:21:28

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 06:20:55 to 07:47:59 hrs [Good]
2. Amrita: 07:47:59 to 09:15:04 hrs [Good]
3. Kaala : 09:15:04 to 10:42:08 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:42:08 to 12:09:13 hrs [Good]
5. Roga : 12:09:13 to 13:36:17 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 13:36:17 to 15:03:21 hrs [Bad ]
7. Chara : 15:03:21 to 16:30:26 hrs [Medm]
8. Laabh : 16:30:26 to 17:57:30 hrs [Good]
9. Udwega: 17:57:30 to 19:30:30 hrs [Bad ]
10. Shubha: 19:30:30 to 21:03:30 hrs [Good]
11. Amrita: 21:03:30 to 22:36:29 hrs [Good]
12. Chara : 22:36:29 to 0:09:29 hrs [Medm]
13. Roga : 0:09:29 to 1:42:29 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:42:29 to 3:15:29 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:15:29 to 4:48:28 hrs [Good]
16. Udwega: 4:48:28 to 6:21:28 hrs [Bad ]

[# Rahu-kaal: From 12:09:13 to 13:36:17 hrs]Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, October 03, 2010

04-10-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.Ekadashi .k.Ashlesha.yog.Sadhya.K.Balva.R.kal.07.49.To 09.19
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
04 October 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:19:49 Sunset: 17:59:47 Next Sunrise: 06:20:22

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:19:49 to 07:47:19 hrs [Good]
2. Kaala : 07:47:19 to 09:14:49 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:14:49 to 10:42:18 hrs [Good]
4. Roga : 10:42:18 to 12:09:48 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:09:48 to 13:37:18 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:37:18 to 15:04:48 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:04:48 to 16:32:17 hrs [Good]
8. Amrita: 16:32:17 to 17:59:47 hrs [Good]
9. Chara : 17:59:47 to 19:32:21 hrs [Medm]
10. Roga : 19:32:21 to 21:04:56 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:04:56 to 22:37:30 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:37:30 to 0:10:05 hrs [Good]
13. Udwega: 0:10:05 to 1:42:39 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:42:39 to 3:15:13 hrs [Good]
15. Amrita: 3:15:13 to 4:47:48 hrs [Good]
16. Chara : 4:47:48 to 6:20:22 hrs [Medm]

[# Rahu-kaal: From 07:47:19 to 09:14:49 hrs]Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Saturday, October 02, 2010

03-10-10 Delhi Panchang
V.Sun.Tithi.Dashami .k.Pushyami.yog.Siva.K.Vishti.R.kal.16.49.To 18.19
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi


03 October 2010 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:19:17 Sunset: 18:00:56 Next Sunrise: 06:19:49

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 06:19:17 to 07:46:59 hrs [Bad ]
2. Chara : 07:46:59 to 09:14:42 hrs [Medm]
3. Laabh : 09:14:42 to 10:42:24 hrs [Good]
4. Amrita: 10:42:24 to 12:10:07 hrs [Good]
5. Kaala : 12:10:07 to 13:37:49 hrs [Bad ]
6. Shubha: 13:37:49 to 15:05:31 hrs [Good]
7. Roga : 15:05:31 to 16:33:14 hrs [Bad ]
8. Udwega: 16:33:14 to 18:00:56 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 18:00:56 to 19:33:18 hrs [Good]
10. Amrita: 19:33:18 to 21:05:39 hrs [Good]
11. Chara : 21:05:39 to 22:38:01 hrs [Medm]
12. Roga : 22:38:01 to 0:10:23 hrs [Bad ]
13. Kaala : 0:10:23 to 1:42:44 hrs [Bad ]
14. Laabh : 1:42:44 to 3:15:06 hrs [Good]
15. Udwega: 3:15:06 to 4:47:27 hrs [Bad ]
16. Shubha: 4:47:27 to 6:19:49 hrs [Good


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, October 01, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi

02 October 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:18:45 Sunset: 18:02:05 Next Sunrise: 06:19:17

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 06:18:45 to 07:46:40 hrs [Bad ]
2. Shubha: 07:46:40 to 09:14:35 hrs [Good]
3. Roga : 09:14:35 to 10:42:30 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:42:30 to 12:10:25 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:10:25 to 13:38:20 hrs [Medm]
6. Laabh : 13:38:20 to 15:06:15 hrs [Good]
7. Amrita: 15:06:15 to 16:34:10 hrs [Good]
8. Kaala : 16:34:10 to 18:02:05 hrs [Bad ]
9. Laabh : 18:02:05 to 19:34:14 hrs [Good]
10. Udwega: 19:34:14 to 21:06:23 hrs [Bad ]
11. Shubha: 21:06:23 to 22:38:32 hrs [Good]
12. Amrita: 22:38:32 to 0:10:41 hrs [Good]
13. Chara : 0:10:41 to 1:42:50 hrs [Medm]
14. Roga : 1:42:50 to 3:14:59 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:14:59 to 4:47:08 hrs [Bad ]
16. Laabh : 4:47:08 to 6:19:17 hrs [Good]

[# Rahu-kaal: From 09:14:35 to 10:42:30 hrs]

[# Rahu-kaal: From 10:42:37 to 12:10:45 hrs]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


02-10-10 Delhi Panchang
V.Sat.Tithi. Navami.k.P.vasu.yog.Parigha.K.Taitula.R.kal.09.18.to 10.48
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, September 30, 2010

01-10-10 Delhi Panchang
V.Fri.Tithi.Ahtami. Nak.Aardha.yog.variyant.K.Balva.R.kal.10.48.to 12.18
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi
01 October 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:18:14 Sunset: 18:03:15 Next Sunrise: 06:18:45

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 06:18:14 to 07:46:22 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:46:22 to 09:14:29 hrs [Good]
3. Amrita: 09:14:29 to 10:42:37 hrs [Good]
4. Kaala : 10:42:37 to 12:10:45 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:10:45 to 13:38:52 hrs [Good]
6. Roga : 13:38:52 to 15:07:00 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:07:00 to 16:35:07 hrs [Bad ]
8. Chara : 16:35:07 to 18:03:15 hrs [Medm]
9. Roga : 18:03:15 to 19:35:11 hrs [Bad ]
10. Kaala : 19:35:11 to 21:07:08 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:07:08 to 22:39:04 hrs [Good]
12. Udwega: 22:39:04 to 0:11:00 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:11:00 to 1:42:56 hrs [Good]
14. Amrita: 1:42:56 to 3:14:53 hrs [Good]
15. Chara : 3:14:53 to 4:46:49 hrs [Medm]
16. Roga : 4:46:49 to 6:18:45 hrs [Bad ]

[# Rahu-kaal: From 10:42:37 to 12:10:45 hrs]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, September 27, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
28 September 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:16:40 Sunset: 18:06:47 Next Sunrise: 06:17:11

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 06:16:40 to 07:45:26 hrs [Bad ]
2. Udwega: 07:45:26 to 09:14:12 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:14:12 to 10:42:58 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:42:58 to 12:11:44 hrs [Good]
5. Amrita: 12:11:44 to 13:40:29 hrs [Good]
6. Kaala : 13:40:29 to 15:09:15 hrs [Bad ]
7. Shubha: 15:09:15 to 16:38:01 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:38:01 to 18:06:47 hrs [Bad ]
9. Kaala : 18:06:47 to 19:38:05 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:38:05 to 21:09:23 hrs [Good]
11. Udwega: 21:09:23 to 22:40:41 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:40:41 to 0:11:59 hrs [Good]
13. Amrita: 0:11:59 to 1:43:17 hrs [Good]
14. Chara : 1:43:17 to 3:14:35 hrs [Medm]
15. Roga : 3:14:35 to 4:45:53 hrs [Bad ]
16. Kaala : 4:45:53 to 6:17:11 hrs [Bad ]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, September 26, 2010

27-09-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.Chaturathi. Nak.bharani.yog.Harshana .K.Bava.R.kal.07-42.to 09-16
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi

27 September 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:16:09 Sunset: 18:07:59 Next Sunrise: 06:16:40

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:16:09 to 07:45:08 hrs [Good]
2. Kaala : 07:45:08 to 09:14:07 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:14:07 to 10:43:05 hrs [Good]
4. Roga : 10:43:05 to 12:12:04 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:12:04 to 13:41:03 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:41:03 to 15:10:02 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:10:02 to 16:39:00 hrs [Good]
8. Amrita: 16:39:00 to 18:07:59 hrs [Good]
9. Chara : 18:07:59 to 19:39:04 hrs [Medm]
10. Roga : 19:39:04 to 21:10:09 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:10:09 to 22:41:14 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:41:14 to 0:12:20 hrs [Good]
13. Udwega: 0:12:20 to 1:43:25 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:43:25 to 3:14:30 hrs [Good]
15. Amrita: 3:14:30 to 4:45:35 hrs [Good]
16. Chara : 4:45:35 to 6:16:40 hrs [Medm]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Saturday, September 25, 2010

26-09-10 Delhi Panchang
V.Sun.Tithi.tritiya. Nak.Ashwini.yog.vyaghata .K.Vanija.R.kal.16.45.to 18.15
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
26 September 2010 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:15:39 Sunset: 18:09:10 Next Sunrise: 06:16:09
Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 06:15:39 to 07:44:50 hrs [Bad ]
2. Chara : 07:44:50 to 09:14:02 hrs [Medm]
3. Laabh : 09:14:02 to 10:43:13 hrs [Good]
4. Amrita: 10:43:13 to 12:12:25 hrs [Good]
5. Kaala : 12:12:25 to 13:41:36 hrs [Bad ]
6. Shubha: 13:41:36 to 15:10:47 hrs [Good]
7. Roga : 15:10:47 to 16:39:59 hrs [Bad ]
8. Udwega: 16:39:59 to 18:09:10 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 18:09:10 to 19:40:02 hrs [Good]
10. Amrita: 19:40:02 to 21:10:55 hrs [Good]
11. Chara : 21:10:55 to 22:41:47 hrs [Medm]
12. Roga : 22:41:47 to 0:12:40 hrs [Bad ]
13. Kaala : 0:12:40 to 1:43:32 hrs [Bad ]
14. Laabh : 1:43:32 to 3:14:24 hrs [Good]
15. Udwega: 3:14:24 to 4:45:17 hrs [Bad ]
16. Shubha: 4:45:17 to 6:16:09 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, September 24, 2010

25-09-10 Delhi Panchang
V.Sat.Tithi.Dwitiya. Nak.Revati.yog.dhuruva .K.Garija.R.kal.09.15.to 10.45
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi

25 September 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:15:08 Sunset: 18:10:22 Next Sunrise: 06:15:39

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 06:15:08 to 07:44:32 hrs [Bad ]
2. Shubha: 07:44:32 to 09:13:57 hrs [Good]
3. Roga : 09:13:57 to 10:43:21 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:43:21 to 12:12:45 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:12:45 to 13:42:09 hrs [Medm]
6. Laabh : 13:42:09 to 15:11:34 hrs [Good]
7. Amrita: 15:11:34 to 16:40:58 hrs [Good]
8. Kaala : 16:40:58 to 18:10:22 hrs [Bad ]
9. Laabh : 18:10:22 to 19:41:02 hrs [Good]
10. Udwega: 19:41:02 to 21:11:41 hrs [Bad ]
11. Shubha: 21:11:41 to 22:42:21 hrs [Good]
12. Amrita: 22:42:21 to 0:13:01 hrs [Good]
13. Chara : 0:13:01 to 1:43:40 hrs [Medm]
14. Roga : 1:43:40 to 3:14:20 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:14:20 to 4:44:59 hrs [Bad ]
16. Laabh : 4:44:59 to 6:15:39 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, September 23, 2010

24 September 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:14:38 Sunset: 18:11:34 Next Sunrise: 06:15:08

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 06:14:38 to 07:44:15 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:44:15 to 09:13:52 hrs [Good]
3. Amrita: 09:13:52 to 10:43:29 hrs [Good]
4. Kaala : 10:43:29 to 12:13:06 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:13:06 to 13:42:43 hrs [Good]
6. Roga : 13:42:43 to 15:12:20 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:12:20 to 16:41:57 hrs [Bad ]
8. Chara : 16:41:57 to 18:11:34 hrs [Medm]
9. Roga : 18:11:34 to 19:42:01 hrs [Bad ]
10. Kaala : 19:42:01 to 21:12:28 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:12:28 to 22:42:54 hrs [Good]
12. Udwega: 22:42:54 to 0:13:21 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:13:21 to 1:43:48 hrs [Good]
14. Amrita: 1:43:48 to 3:14:15 hrs [Good]
15. Chara : 3:14:15 to 4:44:41 hrs [Medm]
16. Roga : 4:44:41 to 6:15:08 hrs [Bad ]
23-09-10 Delhi Panchang
V.Fri.Tithi.pratipat. Nak.U.bhadra.yog.virdhi .K.Kaulava.R.kal.10.44.to 12.14
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, September 22, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
23 September 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:14:08 Sunset: 18:12:46 Next Sunrise: 06:14:38

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 06:14:08 to 07:43:58 hrs [Good]
2. Roga : 07:43:58 to 09:13:48 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:13:48 to 10:43:37 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:43:37 to 12:13:27 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:13:27 to 13:43:17 hrs [Good]
6. Amrita: 13:43:17 to 15:13:07 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 15:13:07 to 16:42:56 hrs [Bad ]
8. Shubha: 16:42:56 to 18:12:46 hrs [Good]
9. Amrita: 18:12:46 to 19:43:00 hrs [Good]
10. Chara : 19:43:00 to 21:13:14 hrs [Medm]
11. Roga : 21:13:14 to 22:43:28 hrs [Bad ]
12. Kaala : 22:43:28 to 0:13:42 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:13:42 to 1:43:56 hrs [Good]
14. Udwega: 1:43:56 to 3:14:10 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:14:10 to 4:44:24 hrs [Good]
16. Amrita: 4:44:24 to 6:14:38 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
22-09-10 Delhi Panchang
V.Thu.Tithi.Pournima. Nak.P.bhadra.yog.Ganda .K.Bava.R.kal.13.44.to 15.44
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, September 19, 2010

20-09-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.dwadasi. Nak.Dhanistha.yog.sukarman .K.Balva.R.kal.07-42.to 09-12
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi

20 September 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:12:39 Sunset: 18:16:23 Next Sunrise: 06:13:08

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:12:39 to 07:43:07 hrs [Good]
2. Kaala : 07:43:07 to 09:13:35 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:13:35 to 10:44:03 hrs [Good]
4. Roga : 10:44:03 to 12:14:31 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:14:31 to 13:44:59 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:44:59 to 15:15:27 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:15:27 to 16:45:55 hrs [Good]
8. Amrita: 16:45:55 to 18:16:23 hrs [Good]
9. Chara : 18:16:23 to 19:45:59 hrs [Medm]
10. Roga : 19:45:59 to 21:15:34 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:15:34 to 22:45:10 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:45:10 to 0:14:46 hrs [Good]
13. Udwega: 0:14:46 to 1:44:21 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:44:21 to 3:13:57 hrs [Good]
15. Amrita: 3:13:57 to 4:43:32 hrs [Good]
16. Chara : 4:43:32 to 6:13:08 hrs [Medm]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Saturday, September 18, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
19 September 2010 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:12:09 Sunset: 18:17:35 Next Sunrise: 06:12:39

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 06:12:09 to 07:42:50 hrs [Bad ]
2. Chara : 07:42:50 to 09:13:31 hrs [Medm]
3. Laabh : 09:13:31 to 10:44:11 hrs [Good]
4. Amrita: 10:44:11 to 12:14:52 hrs [Good]
5. Kaala : 12:14:52 to 13:45:33 hrs [Bad ]
6. Shubha: 13:45:33 to 15:16:14 hrs [Good]
7. Roga : 15:16:14 to 16:46:54 hrs [Bad ]
8. Udwega: 16:46:54 to 18:17:35 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 18:17:35 to 19:46:58 hrs [Good]
10. Amrita: 19:46:58 to 21:16:21 hrs [Good]
11. Chara : 21:16:21 to 22:45:44 hrs [Medm]
12. Roga : 22:45:44 to 0:15:07 hrs [Bad ]
13. Kaala : 0:15:07 to 1:44:30 hrs [Bad ]
14. Laabh : 1:44:30 to 3:13:53 hrs [Good]
15. Udwega: 3:13:53 to 4:43:16 hrs [Bad ]
16. Shubha: 4:43:16 to 6:12:39 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


19-09-10 Delhi Panchang
V.Sun.Tithi.dwadasi . Nak.Sarvanam.yog.Atigandha .K.Bava.R.kal.16-42.to18-12
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, September 15, 2010

16-09-10 Delhi Panchang
V.Thu.Tithi.Navami . Nak.Moola.yog.Ayushman .K.Bavai.R.kal.13-40.to15-10
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
16 September 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:10:41 Sunset: 18:21:13 Next Sunrise: 06:11:10

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 06:10:41 to 07:42:00 hrs [Good]
2. Roga : 07:42:00 to 09:13:19 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:13:19 to 10:44:38 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:44:38 to 12:15:57 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:15:57 to 13:47:16 hrs [Good]
6. Amrita: 13:47:16 to 15:18:35 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 15:18:35 to 16:49:54 hrs [Bad ]
8. Shubha: 16:49:54 to 18:21:13 hrs [Good]
9. Amrita: 18:21:13 to 19:49:58 hrs [Good]
10. Chara : 19:49:58 to 21:18:42 hrs [Medm]
11. Roga : 21:18:42 to 22:47:27 hrs [Bad ]
12. Kaala : 22:47:27 to 0:16:12 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:16:12 to 1:44:56 hrs [Good]
14. Udwega: 1:44:56 to 3:13:41 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:13:41 to 4:42:25 hrs [Good]
16. Amrita: 4:42:25 to 6:11:10 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, September 14, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
15 September 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:10:11 Sunset: 18:22:25 Next Sunrise: 06:10:41

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 06:10:11 to 07:41:43 hrs [Good]
2. Amrita: 07:41:43 to 09:13:15 hrs [Good]
3. Kaala : 09:13:15 to 10:44:46 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:44:46 to 12:16:18 hrs [Good]
5. Roga : 12:16:18 to 13:47:50 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 13:47:50 to 15:19:22 hrs [Bad ]
7. Chara : 15:19:22 to 16:50:53 hrs [Medm]
8. Laabh : 16:50:53 to 18:22:25 hrs [Good]
9. Udwega: 18:22:25 to 19:50:57 hrs [Bad ]
10. Shubha: 19:50:57 to 21:19:29 hrs [Good]
11. Amrita: 21:19:29 to 22:48:01 hrs [Good]
12. Chara : 22:48:01 to 0:16:33 hrs [Medm]
13. Roga : 0:16:33 to 1:45:05 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:45:05 to 3:13:37 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:13:37 to 4:42:09 hrs [Good]
16. Udwega: 4:42:09 to 6:10:41 hrs [Bad ]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

15-09-10 Delhi Panchang
V.Wed.Tithi.Ashtami .Nak.Jyeshtha.yog.priti .K.vishti.R.kal.12-10.to13-40
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, September 13, 2010

14-09-10 Delhi Panchang
V.Tue.Tithi.Saptami .Nak.Anuradha.yog.vishkamba .K.Garija.R.kal.15-09.to16-39
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi

14 September 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:09:42 Sunset: 18:23:37 Next Sunrise: 06:10:11

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 06:09:42 to 07:41:26 hrs [Bad ]
2. Udwega: 07:41:26 to 09:13:11 hrs [Bad ]
3. Chara : 09:13:11 to 10:44:55 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:44:55 to 12:16:40 hrs [Good]
5. Amrita: 12:16:40 to 13:48:24 hrs [Good]
6. Kaala : 13:48:24 to 15:20:08 hrs [Bad ]
7. Shubha: 15:20:08 to 16:51:53 hrs [Bad ]#
8. Roga : 16:51:53 to 18:23:37 hrs [Bad ]
9. Kaala : 18:23:37 to 19:51:56 hrs [Bad ]
10. Laabh : 19:51:56 to 21:20:16 hrs [Good]
11. Udwega: 21:20:16 to 22:48:35 hrs [Bad ]
12. Shubha: 22:48:35 to 0:16:54 hrs [Good]
13. Amrita: 0:16:54 to 1:45:13 hrs [Good]
14. Chara : 1:45:13 to 3:13:33 hrs [Medm]
15. Roga : 3:13:33 to 4:41:52 hrs [Bad ]
16. Kaala : 4:41:52 to 6:10:11 hrs [Bad ]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, September 05, 2010

06-09-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.Trayodasi .Nak.Pushyami.yog.Pariga .K.Garija.R.kal.07-35.to09.05
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi

06 September 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:05:48 Sunset: 18:33:08 Next Sunrise: 06:06:17

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 06:05:48 to 07:39:13 hrs [Good]
2. Kaala : 07:39:13 to 09:12:38 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:12:38 to 10:46:03 hrs [Good]
4. Roga : 10:46:03 to 12:19:28 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:19:28 to 13:52:53 hrs [Bad ]
6. Chara : 13:52:53 to 15:26:18 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:26:18 to 16:59:43 hrs [Good]
8. Amrita: 16:59:43 to 18:33:08 hrs [Good]
9. Chara : 18:33:08 to 19:59:47 hrs [Medm]
10. Roga : 19:59:47 to 21:26:25 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:26:25 to 22:53:04 hrs [Bad ]
12. Laabh : 22:53:04 to 0:19:43 hrs [Good]
13. Udwega: 0:19:43 to 1:46:21 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:46:21 to 3:13:00 hrs [Good]
15. Amrita: 3:13:00 to 4:39:38 hrs [Good]
16. Chara : 4:39:38 to 6:06:17 hrs [Medm]


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, September 02, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
03 September 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:04:19 Sunset: 18:36:37 Next Sunrise: 06:04:49

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 06:04:19 to 07:38:21 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:38:21 to 09:12:24 hrs [Good]
3. Amrita: 09:12:24 to 10:46:26 hrs [Good]
4. Kaala : 10:46:26 to 12:20:28 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:20:28 to 13:54:30 hrs [Good]
6. Roga : 13:54:30 to 15:28:33 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:28:33 to 17:02:35 hrs [Bad ]
8. Chara : 17:02:35 to 18:36:37 hrs [Medm]
9. Roga : 18:36:37 to 20:02:39 hrs [Bad ]
10. Kaala : 20:02:39 to 21:28:40 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:28:40 to 22:54:42 hrs [Good]
12. Udwega: 22:54:42 to 0:20:43 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:20:43 to 1:46:45 hrs [Good]
14. Amrita: 1:46:45 to 3:12:46 hrs [Good]
15. Chara : 3:12:46 to 4:38:48 hrs [Medm]
16. Roga : 4:38:48 to 6:04:49 hrs [Bad ]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


03-09-10 Delhi Panchang
V.Fri.Tithi.Navami .Nak.mirgasira.yog.vajra .K.Garija.R.kal.10-34.to12.04
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, September 01, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi
02 September 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:03:49 Sunset: 18:37:46 Next Sunrise: 06:04:19

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 06:03:49 to 07:38:04 hrs [Good]
2. Roga : 07:38:04 to 09:12:18 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:12:18 to 10:46:33 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:46:33 to 12:20:48 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:20:48 to 13:55:02 hrs [Good]
6. Amrita: 13:55:02 to 15:29:17 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 15:29:17 to 17:03:31 hrs [Bad ]
8. Shubha: 17:03:31 to 18:37:46 hrs [Good]
9. Amrita: 18:37:46 to 20:03:35 hrs [Good]
10. Chara : 20:03:35 to 21:29:24 hrs [Medm]
11. Roga : 21:29:24 to 22:55:13 hrs [Bad ]
12. Kaala : 22:55:13 to 0:21:03 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:21:03 to 1:46:52 hrs [Good]
14. Udwega: 1:46:52 to 3:12:41 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:12:41 to 4:38:30 hrs [Good]
16. Amrita: 4:38:30 to 6:04:19 hrs [Good]


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


02-09-10 Delhi Panchang
V.Thu.Tithi.Ashtami .Nak.Rohni.yog.Harshana .K.Kaylava.R.kal.13-42.to15.04
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, August 27, 2010

Chaughadia Mahurat –Delhi

28 August 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:01:19 Sunset: 18:43:23 Next Sunrise: 06:01:49

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 06:01:19 to 07:36:35 hrs [Bad ]
2. Shubha: 07:36:35 to 09:11:50 hrs [Good]
3. Roga : 09:11:50 to 10:47:06 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:47:06 to 12:22:21 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:22:21 to 13:57:37 hrs [Medm]
6. Laabh : 13:57:37 to 15:32:52 hrs [Good]
7. Amrita: 15:32:52 to 17:08:08 hrs [Good]
8. Kaala : 17:08:08 to 18:43:23 hrs [Bad ]
9. Laabh : 18:43:23 to 20:08:11 hrs [Good]
10. Udwega: 20:08:11 to 21:33:00 hrs [Bad ]
11. Shubha: 21:33:00 to 22:57:48 hrs [Good]
12. Amrita: 22:57:48 to 0:22:36 hrs [Good]
13. Chara : 0:22:36 to 1:47:24 hrs [Medm]
14. Roga : 1:47:24 to 3:12:13 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:12:13 to 4:37:01 hrs [Bad ]
16. Laabh : 4:37:01 to 6:01:49 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


28-08-10 Delhi Panchang
V.Sat.Tithi.Chaturathi .Nak.Revati.yog.Soola .K.Bava.R.kal.09-01.to10.31
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, August 26, 2010

27-08-10 Delhi Panchang
V.Fri.Tithi.Tritiya .Nak.U.bhadra.yog.Dhirti .K.vanija.R.kal.10-30.to12.30
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.comChaughadia Mahurat –Delhi

27 August 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 06:00:48 Sunset: 18:44:29 Next Sunrise: 06:01:19

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 06:00:48 to 07:36:16 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:36:16 to 09:11:43 hrs [Good]
3. Amrita: 09:11:43 to 10:47:11 hrs [Good]
4. Kaala : 10:47:11 to 12:22:39 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:22:39 to 13:58:06 hrs [Good]
6. Roga : 13:58:06 to 15:33:34 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:33:34 to 17:09:01 hrs [Bad ]
8. Chara : 17:09:01 to 18:44:29 hrs [Medm]
9. Roga : 18:44:29 to 20:09:05 hrs [Bad ]
10. Kaala : 20:09:05 to 21:33:42 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:33:42 to 22:58:18 hrs [Good]
12. Udwega: 22:58:18 to 0:22:54 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:22:54 to 1:47:30 hrs [Good]
14. Amrita: 1:47:30 to 3:12:07 hrs [Good]
15. Chara : 3:12:07 to 4:36:43 hrs [Medm]
16. Roga : 4:36:43 to 6:01:19 hrs [Bad ]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, August 20, 2010

21-08-10 Delhi Panchang
V.sat.Tithi.Dwadashi .Nak.P/shadha.yog.Ayushman .K.Balva.R.kal.08-57.to10.27
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi

21 August 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:57:41 Sunset: 18:50:48 Next Sunrise: 05:58:13
Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 05:57:41 to 07:34:19 hrs [Bad ]
2. Shubha: 07:34:19 to 09:10:58 hrs [Good]
3. Roga : 09:10:58 to 10:47:36 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:47:36 to 12:24:15 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:24:15 to 14:00:53 hrs [Medm]
6. Laabh : 14:00:53 to 15:37:31 hrs [Good]
7. Amrita: 15:37:31 to 17:14:10 hrs [Good]
8. Kaala : 17:14:10 to 18:50:48 hrs [Bad ]
9. Laabh : 18:50:48 to 20:14:14 hrs [Good]
10. Udwega: 20:14:14 to 21:37:39 hrs [Bad ]
11. Shubha: 21:37:39 to 23:01:05 hrs [Good]
12. Amrita: 23:01:05 to 0:24:31 hrs [Good]
13. Chara : 0:24:31 to 1:47:56 hrs [Medm]
14. Roga : 1:47:56 to 3:11:22 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:11:22 to 4:34:47 hrs [Bad ]
16. Laabh : 4:34:47 to 5:58:13 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Saturday, August 14, 2010

15-08-10 Delhi Panchang
V.Sun.Tithi.Shasthi .Nak.Chitra.yog.Subha .K.Tatula.R.kal.16.54.to10.4
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi

15 August 2010 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:54:29 Sunset: 18:56:40 Next Sunrise: 05:55:01

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 05:54:29 to 07:32:15 hrs [Bad ]
2. Chara : 07:32:15 to 09:10:02 hrs [Medm]
3. Laabh : 09:10:02 to 10:47:48 hrs [Good]
4. Amrita: 10:47:48 to 12:25:35 hrs [Good]
5. Kaala : 12:25:35 to 14:03:21 hrs [Bad ]
6. Shubha: 14:03:21 to 15:41:07 hrs [Good]
7. Roga : 15:41:07 to 17:18:54 hrs [Bad ]
8. Udwega: 17:18:54 to 18:56:40 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 18:56:40 to 20:18:58 hrs [Good]
10. Amrita: 20:18:58 to 21:41:15 hrs [Good]
11. Chara : 21:41:15 to 23:03:33 hrs [Medm]
12. Roga : 23:03:33 to 0:25:51 hrs [Bad ]
13. Kaala : 0:25:51 to 1:48:08 hrs [Bad ]
14. Laabh : 1:48:08 to 3:10:26 hrs [Good]
15. Udwega: 3:10:26 to 4:32:43 hrs [Bad ]
16. Shubha: 4:32:43 to 5:55:01 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, August 13, 2010

14-08-10 Delhi Panchang
V.Sat.Tithi.panchami .Nak.Hastha.yog.Sadhya .K.Balva.R.kal.08.54.to10.24
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.comChaughadia Mahurat –Delhi
14 August 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:53:56 Sunset: 18:57:35 Next Sunrise: 05:54:29

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 05:53:56 to 07:31:53 hrs [Bad ]
2. Shubha: 07:31:53 to 09:09:51 hrs [Good]
3. Roga : 09:09:51 to 10:47:48 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:47:48 to 12:25:46 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:25:46 to 14:03:43 hrs [Medm]
6. Laabh : 14:03:43 to 15:41:40 hrs [Good]
7. Amrita: 15:41:40 to 17:19:38 hrs [Good]
8. Kaala : 17:19:38 to 18:57:35 hrs [Bad ]
9. Laabh : 18:57:35 to 20:19:42 hrs [Good]
10. Udwega: 20:19:42 to 21:41:49 hrs [Bad ]
11. Shubha: 21:41:49 to 23:03:55 hrs [Good]
12. Amrita: 23:03:55 to 0:26:02 hrs [Good]
13. Chara : 0:26:02 to 1:48:09 hrs [Medm]
14. Roga : 1:48:09 to 3:10:16 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:10:16 to 4:32:22 hrs [Bad ]
16. Laabh : 4:32:22 to 5:54:29 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, August 12, 2010

13-08-10 Delhi Panchang
V.Fri.Tithi.Chaturthi .Nak.U.Phalguni.yog.sidhai .K.Vanija.R.kal.10.23.to11.53
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
13 August 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:53:23 Sunset: 18:58:30 Next Sunrise: 05:53:56

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 05:53:23 to 07:31:31 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:31:31 to 09:09:40 hrs [Good]
3. Amrita: 09:09:40 to 10:47:48 hrs [Good]
4. Kaala : 10:47:48 to 12:25:57 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:25:57 to 14:04:05 hrs [Good]
6. Roga : 14:04:05 to 15:42:13 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:42:13 to 17:20:22 hrs [Bad ]
8. Chara : 17:20:22 to 18:58:30 hrs [Medm]
9. Roga : 18:58:30 to 20:20:26 hrs [Bad ]
10. Kaala : 20:20:26 to 21:42:22 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:42:22 to 23:04:17 hrs [Good]
12. Udwega: 23:04:17 to 0:26:13 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:26:13 to 1:48:09 hrs [Good]
14. Amrita: 1:48:09 to 3:10:05 hrs [Good]
15. Chara : 3:10:05 to 4:32:00 hrs [Medm]
16. Roga : 4:32:00 to 5:53:56 hrs [Bad ]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, August 08, 2010

09-08-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.chaturdashi .Nak.pushyami.yog.Sidhi .K.Sakuna.R.kal.07.21.to08.51
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
09 August 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:51:11 Sunset: 19:01:59 Next Sunrise: 05:51:44

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 05:51:11 to 07:30:02 hrs [Good]
2. Kaala : 07:30:02 to 09:08:53 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:08:53 to 10:47:44 hrs [Good]
4. Roga : 10:47:44 to 12:26:35 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:26:35 to 14:05:26 hrs [Bad ]
6. Chara : 14:05:26 to 15:44:17 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:44:17 to 17:23:08 hrs [Good]
8. Amrita: 17:23:08 to 19:01:59 hrs [Good]
9. Chara : 19:01:59 to 20:23:12 hrs [Medm]
10. Roga : 20:23:12 to 21:44:25 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:44:25 to 23:05:38 hrs [Bad ]
12. Laabh : 23:05:38 to 0:26:52 hrs [Good]
13. Udwega: 0:26:52 to 1:48:05 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:48:05 to 3:09:18 hrs [Good]
15. Amrita: 3:09:18 to 4:30:31 hrs [Good]
16. Chara : 4:30:31 to 5:51:44 hrs [Medm]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Saturday, August 07, 2010

08-08-10 Delhi Panchang
V.Sun.Tithi.Trayodashi .Nak.Punarvasu.yog.Vajra .K.Vanija.R.kal.16.21.to17.5`1
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, August 05, 2010

06-08-10 Delhi Panchang
V.Fri.Tithi.Ekadashi .Nak.mirgsara.yog.vyagata .K.Balva.R.kal.10.19.to11.49
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
06 August 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:49:30 Sunset: 19:04:25 Next Sunrise: 05:50:03

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 05:49:30 to 07:28:52 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:28:52 to 09:08:14 hrs [Good]
3. Amrita: 09:08:14 to 10:47:36 hrs [Good]
4. Kaala : 10:47:36 to 12:26:58 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:26:58 to 14:06:19 hrs [Good]
6. Roga : 14:06:19 to 15:45:41 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:45:41 to 17:25:03 hrs [Bad ]
8. Chara : 17:25:03 to 19:04:25 hrs [Medm]
9. Roga : 19:04:25 to 20:25:07 hrs [Bad ]
10. Kaala : 20:25:07 to 21:45:50 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:45:50 to 23:06:32 hrs [Good]
12. Udwega: 23:06:32 to 0:27:14 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:27:14 to 1:47:56 hrs [Good]
14. Amrita: 1:47:56 to 3:08:39 hrs [Good]
15. Chara : 3:08:39 to 4:29:21 hrs [Medm]
16. Roga : 4:29:21 to 5:50:03 hrs [Bad ]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, August 01, 2010

02-08-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.Sapthami .Nak.Ashwani.yog.Soola .K.Bava.R.kal.07-17.to08-47
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.comChaughadia Mahurat –Delhi

02 August 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:47:14 Sunset: 19:07:25 Next Sunrise: 05:47:48

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 05:47:14 to 07:27:15 hrs [Good]
2. Kaala : 07:27:15 to 09:07:17 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:07:17 to 10:47:18 hrs [Good]
4. Roga : 10:47:18 to 12:27:20 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:27:20 to 14:07:21 hrs [Bad ]
6. Chara : 14:07:21 to 15:47:22 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:47:22 to 17:27:24 hrs [Good]
8. Amrita: 17:27:24 to 19:07:25 hrs [Good]
9. Chara : 19:07:25 to 20:27:28 hrs [Medm]
10. Roga : 20:27:28 to 21:47:31 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:47:31 to 23:07:34 hrs [Bad ]
12. Laabh : 23:07:34 to 0:27:37 hrs [Good]
13. Udwega: 0:27:37 to 1:47:39 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:47:39 to 3:07:42 hrs [Good]
15. Amrita: 3:07:42 to 4:27:45 hrs [Good]
16. Chara : 4:27:45 to 5:47:48 hrs [Medm]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, July 25, 2010

26-07-10 Delhi Panchang
V.Mon.Tithi.pournima till 07-07 .Nak.V.shadha.yog.pritia .K.Bava.R.kal.07-13.to08-43
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

26 July 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:43:17 Sunset: 19:11:54 Next Sunrise: 05:43:51

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 05:43:17 to 07:24:22 hrs [Good]
2. Kaala : 07:24:22 to 09:05:26 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 09:05:26 to 10:46:31 hrs [Good]
4. Roga : 10:46:31 to 12:27:36 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:27:36 to 14:08:40 hrs [Bad ]
6. Chara : 14:08:40 to 15:49:45 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:49:45 to 17:30:49 hrs [Good]
8. Amrita: 17:30:49 to 19:11:54 hrs [Good]
9. Chara : 19:11:54 to 20:30:54 hrs [Medm]
10. Roga : 20:30:54 to 21:49:53 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:49:53 to 23:08:53 hrs [Bad ]
12. Laabh : 23:08:53 to 0:27:53 hrs [Good]
13. Udwega: 0:27:53 to 1:46:52 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:46:52 to 3:05:52 hrs [Good]
15. Amrita: 3:05:52 to 4:24:51 hrs [Good]
16. Chara : 4:24:51 to 5:43:51 hrs [Medm]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, July 21, 2010

22-07-10 Delhi Panchang
V.Thu.Tithi.Dwadashi .Nak.Jyeshtha.yog.Sukla .K.Bava.R.kal.13-11.to14-41
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

22 July 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:41:04 Sunset: 19:13:59 Next Sunrise: 05:41:37

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 05:41:04 to 07:22:41 hrs [Good]
2. Roga : 07:22:41 to 09:04:18 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:04:18 to 10:45:55 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:45:55 to 12:27:32 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:27:32 to 14:09:08 hrs [Good]
6. Amrita: 14:09:08 to 15:50:45 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 15:50:45 to 17:32:22 hrs [Bad ]
8. Shubha: 17:32:22 to 19:13:59 hrs [Good]
9. Amrita: 19:13:59 to 20:32:26 hrs [Good]
10. Chara : 20:32:26 to 21:50:54 hrs [Medm]
11. Roga : 21:50:54 to 23:09:21 hrs [Bad ]
12. Kaala : 23:09:21 to 0:27:48 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:27:48 to 1:46:15 hrs [Good]
14. Udwega: 1:46:15 to 3:04:43 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:04:43 to 4:23:10 hrs [Good]
16. Amrita: 4:23:10 to 5:41:37 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Saturday, July 17, 2010

18-07-10 Delhi Panchang
V.SUn.Tithi.Ashtami .Nak.Chtra.yog.Sidha .K.Vishti.R.kal.16.09.to17-39
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
18 July 2010 [Sunday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:38:53 Sunset: 19:15:43 Next Sunrise: 05:39:26

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Udwega: 05:38:53 to 07:20:59 hrs [Bad ]
2. Chara : 07:20:59 to 09:03:06 hrs [Medm]
3. Laabh : 09:03:06 to 10:45:12 hrs [Good]
4. Amrita: 10:45:12 to 12:27:18 hrs [Good]
5. Kaala : 12:27:18 to 14:09:24 hrs [Bad ]
6. Shubha: 14:09:24 to 15:51:31 hrs [Good]
7. Roga : 15:51:31 to 17:33:37 hrs [Bad ]
8. Udwega: 17:33:37 to 19:15:43 hrs [Bad ]#
9. Shubha: 19:15:43 to 20:33:41 hrs [Good]
10. Amrita: 20:33:41 to 21:51:39 hrs [Good]
11. Chara : 21:51:39 to 23:09:37 hrs [Medm]
12. Roga : 23:09:37 to 0:27:35 hrs [Bad ]
13. Kaala : 0:27:35 to 1:45:32 hrs [Bad ]
14. Laabh : 1:45:32 to 3:03:30 hrs [Good]
15. Udwega: 3:03:30 to 4:21:28 hrs [Bad ]
16. Shubha: 4:21:28 to 5:39:26 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, July 16, 2010

17-07-10 Delhi Panchang
V.Sat.Tithi.Shashthi .Nak.hastha.yog.Siva .K.Taitula.R.kal.08.38.to10-08
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
17 July 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:38:22 Sunset: 19:16:06 Next Sunrise: 05:38:53

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 05:38:22 to 07:20:35 hrs [Bad ]
2. Shubha: 07:20:35 to 09:02:48 hrs [Good]
3. Roga : 09:02:48 to 10:45:01 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:45:01 to 12:27:14 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:27:14 to 14:09:27 hrs [Medm]
6. Laabh : 14:09:27 to 15:51:40 hrs [Good]
7. Amrita: 15:51:40 to 17:33:53 hrs [Good]
8. Kaala : 17:33:53 to 19:16:06 hrs [Bad ]
9. Laabh : 19:16:06 to 20:33:57 hrs [Good]
10. Udwega: 20:33:57 to 21:51:48 hrs [Bad ]
11. Shubha: 21:51:48 to 23:09:39 hrs [Good]
12. Amrita: 23:09:39 to 0:27:30 hrs [Good]
13. Chara : 0:27:30 to 1:45:20 hrs [Medm]
14. Roga : 1:45:20 to 3:03:11 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:03:11 to 4:21:02 hrs [Bad ]
16. Laabh : 4:21:02 to 5:38:53 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, July 14, 2010

.15-07-10 Delhi Panchang
V.Thu.Tithi.Chaturathi .Nak.Magha.yog.Vatipat .K.Vishti.R.kal.13.07.to14.37
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
15 July 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:37:19 Sunset: 19:16:47 Next Sunrise: 05:37:50

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 05:37:19 to 07:19:45 hrs [Good]
2. Roga : 07:19:45 to 09:02:11 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:02:11 to 10:44:37 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:44:37 to 12:27:03 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:27:03 to 14:09:29 hrs [Good]
6. Amrita: 14:09:29 to 15:51:55 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 15:51:55 to 17:34:21 hrs [Bad ]
8. Shubha: 17:34:21 to 19:16:47 hrs [Good]
9. Amrita: 19:16:47 to 20:34:25 hrs [Good]
10. Chara : 20:34:25 to 21:52:03 hrs [Medm]
11. Roga : 21:52:03 to 23:09:41 hrs [Bad ]
12. Kaala : 23:09:41 to 0:27:19 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:27:19 to 1:44:56 hrs [Good]
14. Udwega: 1:44:56 to 3:02:34 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:02:34 to 4:20:12 hrs [Good]
16. Amrita: 4:20:12 to 5:37:50 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, July 13, 2010

.14-07-10 Delhi Panchang
V.Wed.Tithi.Tritiya .Nak.ashlesha.yog.Sidhi .K.Garija.R.kal.11.37.to13.07
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi 12 July 2010 [Monday] [DST: 00:00]

14 July 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:36:48 Sunset: 19:17:05 Next Sunrise: 05:37:19

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 05:36:48 to 07:19:20 hrs [Good]
2. Amrita: 07:19:20 to 09:01:52 hrs [Good]
3. Kaala : 09:01:52 to 10:44:24 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:44:24 to 12:26:57 hrs [Good]
5. Roga : 12:26:57 to 14:09:29 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 14:09:29 to 15:52:01 hrs [Bad ]
7. Chara : 15:52:01 to 17:34:33 hrs [Medm]
8. Laabh : 17:34:33 to 19:17:05 hrs [Good]
9. Udwega: 19:17:05 to 20:34:37 hrs [Bad ]
10. Shubha: 20:34:37 to 21:52:09 hrs [Good]
11. Amrita: 21:52:09 to 23:09:40 hrs [Good]
12. Chara : 23:09:40 to 0:27:12 hrs [Medm]
13. Roga : 0:27:12 to 1:44:44 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:44:44 to 3:02:16 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:02:16 to 4:19:47 hrs [Good]
16. Udwega: 4:19:47 to 5:37:19 hrs [Bad ]


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, July 09, 2010

.10-07-10 Delhi Panchang
V.Sat.Tithi.Triyodashi .Nak.Mrigsara.yog.Virdh .K.Vanija.R.kal.08.35.to10.05
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

10 July 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:34:50 Sunset: 19:18:04 Next Sunrise: 05:35:19

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 05:34:50 to 07:17:44 hrs [Bad ]
2. Shubha: 07:17:44 to 09:00:39 hrs [Good]
3. Roga : 09:00:39 to 10:43:33 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:43:33 to 12:26:27 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:26:27 to 14:09:21 hrs [Medm]
6. Laabh : 14:09:21 to 15:52:16 hrs [Good]
7. Amrita: 15:52:16 to 17:35:10 hrs [Good]
8. Kaala : 17:35:10 to 19:18:04 hrs [Bad ]
9. Laabh : 19:18:04 to 20:35:13 hrs [Good]
10. Udwega: 20:35:13 to 21:52:23 hrs [Bad ]
11. Shubha: 21:52:23 to 23:09:32 hrs [Good]
12. Amrita: 23:09:32 to 0:26:42 hrs [Good]
13. Chara : 0:26:42 to 1:43:51 hrs [Medm]
14. Roga : 1:43:51 to 3:01:00 hrs [Bad ]
15. Kaala : 3:01:00 to 4:18:10 hrs [Bad ]
16. Laabh : 4:18:10 to 5:35:19 hrs [Good]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Thursday, July 08, 2010

Panchang09-07-10 Delhi
V.Fri.Tithi.Dwadashi .Nak.Rohini.yog.Ganda .K.Taitula.R.kal.10.04.to11.34
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
09 July 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:34:22 Sunset: 19:18:16 Next Sunrise: 05:34:50

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 05:34:22 to 07:17:21 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:17:21 to 09:00:21 hrs [Good]
3. Amrita: 09:00:21 to 10:43:20 hrs [Good]
4. Kaala : 10:43:20 to 12:26:19 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:26:19 to 14:09:18 hrs [Good]
6. Roga : 14:09:18 to 15:52:18 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:52:18 to 17:35:17 hrs [Bad ]
8. Chara : 17:35:17 to 19:18:16 hrs [Medm]
9. Roga : 19:18:16 to 20:35:20 hrs [Bad ]
10. Kaala : 20:35:20 to 21:52:25 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:52:25 to 23:09:29 hrs [Good]
12. Udwega: 23:09:29 to 0:26:33 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:26:33 to 1:43:37 hrs [Good]
14. Amrita: 1:43:37 to 3:00:42 hrs [Good]
15. Chara : 3:00:42 to 4:17:46 hrs [Medm]
16. Roga : 4:17:46 to 5:34:50 hrs [Bad ]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, July 07, 2010

Panchang08-07-10 Delhi
V.Thu.Tithi.Ekadashii .Nak.Kritika.yog.Soola .K.Balva.R.kal.13.04.to14.34
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com
Chaughadia Mahurat –Delhi
08 July 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:33:54 Sunset: 19:18:26 Next Sunrise: 05:34:22

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 05:33:54 to 07:16:58 hrs [Good]
2. Roga : 07:16:58 to 09:00:02 hrs [Bad ]
3. Udwega: 09:00:02 to 10:43:06 hrs [Bad ]
4. Chara : 10:43:06 to 12:26:10 hrs [Medm]
5. Laabh : 12:26:10 to 14:09:14 hrs [Good]
6. Amrita: 14:09:14 to 15:52:18 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 15:52:18 to 17:35:22 hrs [Bad ]
8. Shubha: 17:35:22 to 19:18:26 hrs [Good]
9. Amrita: 19:18:26 to 20:35:26 hrs [Good]
10. Chara : 20:35:26 to 21:52:25 hrs [Medm]
11. Roga : 21:52:25 to 23:09:25 hrs [Bad ]
12. Kaala : 23:09:25 to 0:26:24 hrs [Bad ]
13. Laabh : 0:26:24 to 1:43:24 hrs [Good]
14. Udwega: 1:43:24 to 3:00:23 hrs [Bad ]
15. Shubha: 3:00:23 to 4:17:23 hrs [Good]
16. Amrita: 4:17:23 to 5:34:22 hrs [Good]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, July 06, 2010

Panchang 7-07-10 Delhi
V.wed.Tithi.Dashami .Nak.Bharani.yog.dhiriti .K.Vishti.R.kal.11.34.to13.04
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

07 July 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:33:27 Sunset: 19:18:34 Next Sunrise: 05:33:54

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 05:33:27 to 07:16:35 hrs [Good]
2. Amrita: 07:16:35 to 08:59:44 hrs [Good]
3. Kaala : 08:59:44 to 10:42:52 hrs [Bad ]
4. Shubha: 10:42:52 to 12:26:01 hrs [Good]
5. Roga : 12:26:01 to 14:09:09 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 14:09:09 to 15:52:17 hrs [Bad ]
7. Chara : 15:52:17 to 17:35:26 hrs [Medm]
8. Laabh : 17:35:26 to 19:18:34 hrs [Good]
9. Udwega: 19:18:34 to 20:35:29 hrs [Bad ]
10. Shubha: 20:35:29 to 21:52:24 hrs [Good]
11. Amrita: 21:52:24 to 23:09:19 hrs [Good]
12. Chara : 23:09:19 to 0:26:14 hrs [Medm]
13. Roga : 0:26:14 to 1:43:09 hrs [Bad ]
14. Kaala : 1:43:09 to 3:00:04 hrs [Bad ]
15. Laabh : 3:00:04 to 4:16:59 hrs [Good]
16. Udwega: 4:16:59 to 5:33:54 hrs [Bad ]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, July 05, 2010

Panchang 06-07-10 Delhi
V.Tue.Tithi.Navami .Nak.Ashwini.yog.Sukarman .K.garija.R.kal.14.33.to16.03
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
06 July 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:33:01 Sunset: 19:18:42 Next Sunrise: 05:33:27

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 05:33:01 to 07:16:14 hrs [Bad ]
2. Udwega: 07:16:14 to 08:59:26 hrs [Bad ]
3. Chara : 08:59:26 to 10:42:39 hrs [Medm]
4. Laabh : 10:42:39 to 12:25:52 hrs [Good]
5. Amrita: 12:25:52 to 14:09:04 hrs [Good]
6. Kaala : 14:09:04 to 15:52:17 hrs [Bad ]
7. Shubha: 15:52:17 to 17:35:29 hrs [Bad ]#
8. Roga : 17:35:29 to 19:18:42 hrs [Bad ]
9. Kaala : 19:18:42 to 20:35:33 hrs [Bad ]
10. Laabh : 20:35:33 to 21:52:23 hrs [Good]
11. Udwega: 21:52:23 to 23:09:14 hrs [Bad ]
12. Shubha: 23:09:14 to 0:26:05 hrs [Good]
13. Amrita: 0:26:05 to 1:42:55 hrs [Good]
14. Chara : 1:42:55 to 2:59:46 hrs [Medm]
15. Roga : 2:59:46 to 4:16:36 hrs [Bad ]
16. Kaala : 4:16:36 to 5:33:27 hrs [Bad ]
Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, July 04, 2010

Panchang 05-07-10 Delhi
V.Mojn.Tithi.Ashtami till 08.50 .Nak.Revati.yog.Atiganda .K.Kau;ava.R.kal.07.33.to08.33
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

05 July 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:32:35 Sunset: 19:18:47 Next Sunrise: 05:33:01

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 05:32:35 to 07:15:52 hrs [Good]
2. Kaala : 07:15:52 to 08:59:08 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 08:59:08 to 10:42:25 hrs [Good]
4. Roga : 10:42:25 to 12:25:41 hrs [Bad ]
5. Udwega: 12:25:41 to 14:08:58 hrs [Bad ]
6. Chara : 14:08:58 to 15:52:14 hrs [Medm]
7. Laabh : 15:52:14 to 17:35:31 hrs [Good]
8. Amrita: 17:35:31 to 19:18:47 hrs [Good]
9. Chara : 19:18:47 to 20:35:34 hrs [Medm]
10. Roga : 20:35:34 to 21:52:21 hrs [Bad ]
11. Kaala : 21:52:21 to 23:09:07 hrs [Bad ]
12. Laabh : 23:09:07 to 0:25:54 hrs [Good]
13. Udwega: 0:25:54 to 1:42:41 hrs [Bad ]
14. Shubha: 1:42:41 to 2:59:28 hrs [Good]
15. Amrita: 2:59:28 to 4:16:14 hrs [Good]
16. Chara : 4:16:14 to 5:33:01 hrs [Medm]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, July 02, 2010

Panchang 03-07-10 Delhi
V.Sat.Tithi.saptami .Nak.P.bhadra.yog.Soubhagya .K.Vishti.R.kal.08.32.to10.02
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com03 July 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:31:46 Sunset: 19:18:55 Next Sunrise: 05:32:10

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 05:31:46 to 07:15:10 hrs [Bad ]
2. Shubha: 07:15:10 to 08:58:33 hrs [Good]
3. Roga : 08:58:33 to 10:41:57 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 10:41:57 to 12:25:21 hrs [Bad ]
5. Chara : 12:25:21 to 14:08:44 hrs [Medm]
6. Laabh : 14:08:44 to 15:52:08 hrs [Good]
7. Amrita: 15:52:08 to 17:35:31 hrs [Good]
8. Kaala : 17:35:31 to 19:18:55 hrs [Bad ]
9. Laabh : 19:18:55 to 20:35:34 hrs [Good]
10. Udwega: 20:35:34 to 21:52:14 hrs [Bad ]
11. Shubha: 21:52:14 to 23:08:53 hrs [Good]
12. Amrita: 23:08:53 to 0:25:33 hrs [Good]
13. Chara : 0:25:33 to 1:42:12 hrs [Medm]
14. Roga : 1:42:12 to 2:58:51 hrs [Bad ]
15. Kaala : 2:58:51 to 4:15:31 hrs [Bad ]
16. Laabh : 4:15:31 to 5:32:10 hrs [Good]

Thursday, July 01, 2010

Panchang 02-07-10 Delhi
V.fri.Tithi.shashthi .Nak.Satbhishaka.yog.Ayushmani .K.Garija.R.kal.10.01.to11.31
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi
02 July 2010 [Friday] [DST: 00:00]
Sunrise: 05:31:22 Sunset: 19:18:56 Next Sunrise: 05:31:46

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Chara : 05:31:22 to 07:14:49 hrs [Medm]
2. Laabh : 07:14:49 to 08:58:16 hrs [Good]
3. Amrita: 08:58:16 to 10:41:42 hrs [Good]
4. Kaala : 10:41:42 to 12:25:09 hrs [Bad ]#
5. Shubha: 12:25:09 to 14:08:36 hrs [Good]
6. Roga : 14:08:36 to 15:52:03 hrs [Bad ]
7. Udwega: 15:52:03 to 17:35:29 hrs [Bad ]
8. Chara : 17:35:29 to 19:18:56 hrs [Medm]
9. Roga : 19:18:56 to 20:35:32 hrs [Bad ]
10. Kaala : 20:35:32 to 21:52:09 hrs [Bad ]
11. Laabh : 21:52:09 to 23:08:45 hrs [Good]
12. Udwega: 23:08:45 to 0:25:21 hrs [Bad ]
13. Shubha: 0:25:21 to 1:41:57 hrs [Good]
14. Amrita: 1:41:57 to 2:58:34 hrs [Good]
15. Chara : 2:58:34 to 4:15:10 hrs [Medm]
16. Roga : 4:15:10 to 5:31:46 hrs [Bad ]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, June 30, 2010

Panchang 01-07-10 Delhi
V.Thu.Tithi.Panchami .Nak.Dhanishtha.yog.Priti.K.Kau.lava.R.kal.13.01.to1431
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, June 28, 2010

Panchang 29-06-10 Delhi
V.Tue.Tithi.Tritiya .Nak.Sarvanam.yog.Vaidhriti.K.Vanija.R.kal.14.30.to15.00
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

29 June 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:27:26 Sunset: 24:22:04 Next Sunrise: 14:27:29

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 14:27:26 to 15:41:46 hrs [Bad ]
2. Udwega: 15:41:46 to 16:56:06 hrs [Bad ]
3. Chara : 16:56:06 to 18:10:25 hrs [Medm]
4. Laabh : 18:10:25 to 19:24:45 hrs [Good]
5. Amrita: 19:24:45 to 20:39:05 hrs [Good]
6. Kaala : 20:39:05 to 21:53:25 hrs [Bad ]
7. Shubha: 21:53:25 to 23:07:44 hrs [Bad ]#
8. Roga : 23:07:44 to 0:22:04 hrs [Bad ]
9. Kaala : 0:22:04 to 2:07:45 hrs [Bad ]
10. Laabh : 2:07:45 to 3:53:25 hrs [Good]
11. Udwega: 3:53:25 to 5:39:06 hrs [Bad ]
12. Shubha: 5:39:06 to 7:24:47 hrs [Good]
13. Amrita: 7:24:47 to 9:10:27 hrs [Good]
14. Chara : 9:10:27 to 10:56:08 hrs [Medm]
15. Roga : 10:56:08 to 12:41:48 hrs [Bad ]
16. Kaala : 12:41:48 to 14:27:29 hrs [Bad ]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Sunday, June 27, 2010

Panchang 28-06-10 Delhi
V.Mon.Tithi.Dwitia .Nak.U.shada.yog.Indra.K.Taitula.R.kal.00.07.to08.30
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

28 June 2010 [Monday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:27:23 Sunset: 24:21:43 Next Sunrise: 14:27:26

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Amrita: 14:27:23 to 15:41:41 hrs [Good]
2. Kaala : 15:41:41 to 16:55:58 hrs [Bad ]#
3. Shubha: 16:55:58 to 18:10:16 hrs [Good]
4. Roga : 18:10:16 to 19:24:33 hrs [Bad ]
5. Udwega: 19:24:33 to 20:38:51 hrs [Bad ]
6. Chara : 20:38:51 to 21:53:08 hrs [Medm]
7. Laabh : 21:53:08 to 23:07:26 hrs [Good]
8. Amrita: 23:07:26 to 0:21:43 hrs [Good]
9. Chara : 0:21:43 to 2:07:26 hrs [Medm]
10. Roga : 2:07:26 to 3:53:09 hrs [Bad ]
11. Kaala : 3:53:09 to 5:38:52 hrs [Bad ]
12. Laabh : 5:38:52 to 7:24:35 hrs [Good]
13. Udwega: 7:24:35 to 9:10:17 hrs [Bad ]
14. Shubha: 9:10:17 to 10:56:00 hrs [Good]
15. Amrita: 10:56:00 to 12:41:43 hrs [Good]
16. Chara : 12:41:43 to 14:27:26 hrs [Medm]

Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Friday, June 25, 2010

Panchang 26-06-10 Delhi
V.Sat..Pourinimai .Nak.Moola.yog.sukla.K.Bava.R.kal.08.29.to09.59
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

26 June 2010 [Saturday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:27:11 Sunset: 24:21:04 Next Sunrise: 14:27:18

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Kaala : 14:27:11 to 15:41:25 hrs [Bad ]
2. Shubha: 15:41:25 to 16:55:39 hrs [Good]
3. Roga : 16:55:39 to 18:09:53 hrs [Bad ]#
4. Udwega: 18:09:53 to 19:24:08 hrs [Bad ]
5. Chara : 19:24:08 to 20:38:22 hrs [Medm]
6. Laabh : 20:38:22 to 21:52:36 hrs [Good]
7. Amrita: 21:52:36 to 23:06:50 hrs [Good]
8. Kaala : 23:06:50 to 0:21:04 hrs [Bad ]
9. Laabh : 0:21:04 to 2:06:51 hrs [Good]
10. Udwega: 2:06:51 to 3:52:38 hrs [Bad ]
11. Shubha: 3:52:38 to 5:38:24 hrs [Good]
12. Amrita: 5:38:24 to 7:24:11 hrs [Good]
13. Chara : 7:24:11 to 9:09:58 hrs [Medm]
14. Roga : 9:09:58 to 10:55:45 hrs [Bad ]
15. Kaala : 10:55:45 to 12:41:31 hrs [Bad ]
16. Laabh : 12:41:31 to 14:27:18 hrs [Good]


Consultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Wednesday, June 23, 2010

Today `s Panchang 24-06-10 Delhi
V.Thu.Tithi.Trayodashi .Nak.Anuradha.yog.Sadhya.K.Taitula.R.kal.12.59.to14.29
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi

24 June 2010 [Thursday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:26:55 Sunset: 24:20:29 Next Sunrise: 14:27:04

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Shubha: 14:26:55 to 15:41:07 hrs [Good]
2. Roga : 15:41:07 to 16:55:19 hrs [Bad ]
3. Udwega: 16:55:19 to 18:09:30 hrs [Bad ]
4. Chara : 18:09:30 to 19:23:42 hrs [Medm]
5. Laabh : 19:23:42 to 20:37:54 hrs [Good]
6. Amrita: 20:37:54 to 21:52:06 hrs [Bad ]#
7. Kaala : 21:52:06 to 23:06:17 hrs [Bad ]
8. Shubha: 23:06:17 to 0:20:29 hrs [Good]
9. Amrita: 0:20:29 to 2:06:18 hrs [Good]
10. Chara : 2:06:18 to 3:52:08 hrs [Medm]
11. Roga : 3:52:08 to 5:37:57 hrs [Bad ]
12. Kaala : 5:37:57 to 7:23:47 hrs [Bad ]
13. Laabh : 7:23:47 to 9:09:36 hrs [Good]
14. Udwega: 9:09:36 to 10:55:25 hrs [Bad ]
15. Shubha: 10:55:25 to 12:41:15 hrs [Good]
16. Amrita: 12:41:15 to 14:27:04 hrs [Good]consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Tuesday, June 22, 2010

Today `s Panchang 23-06-10 Delhi
V.Wed.Tithi.Dwadashii .Nak.Visakha. yog.Sidha.K.Balwa.R.kal.11.29.to12.59
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Chaughadia Mahurat –Delhi


23 June 2010 [Wednesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:26:45 Sunset: 24:20:12 Next Sunrise: 14:26:55

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Laabh : 14:26:45 to 15:40:56 hrs [Good]
2. Amrita: 15:40:56 to 16:55:07 hrs [Good]
3. Kaala : 16:55:07 to 18:09:18 hrs [Bad ]
4. Shubha: 18:09:18 to 19:23:29 hrs [Good]
5. Roga : 19:23:29 to 20:37:39 hrs [Bad ]#
6. Udwega: 20:37:39 to 21:51:50 hrs [Bad ]
7. Chara : 21:51:50 to 23:06:01 hrs [Medm]
8. Laabh : 23:06:01 to 0:20:12 hrs [Good]
9. Udwega: 0:20:12 to 2:06:02 hrs [Bad ]
10. Shubha: 2:06:02 to 3:51:53 hrs [Good]
11. Amrita: 3:51:53 to 5:37:43 hrs [Good]
12. Chara : 5:37:43 to 7:23:34 hrs [Medm]
13. Roga : 7:23:34 to 9:09:24 hrs [Bad ]
14. Kaala : 9:09:24 to 10:55:14 hrs [Bad ]
15. Laabh : 10:55:14 to 12:41:05 hrs [Good]
16. Udwega: 12:41:05 to 14:26:55 hrs [Bad ]
consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com

Monday, June 21, 2010

Today `s Panchang 22-06-10 Delhi
V.Tue.Tithi.Ekadashi .Nak.Swati. yog.Siva.K.Vishti.R.kal.14.28.to15.58
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com


Chaughadia Mahurat –Delhi

22 June 2010 [Tuesday] [DST: 00:00]
Sunrise: 14:26:34 Sunset: 24:19:57 Next Sunrise: 14:26:45

Buffer Zone [+/-5 mts] [+/-5 mts] --> Keep margin for 'Sandhi-kaal'
1. Roga : 14:26:34 to 15:40:44 hrs [Bad ]
2. Udwega: 15:40:44 to 16:54:55 hrs [Bad ]
3. Chara : 16:54:55 to 18:09:05 hrs [Medm]
4. Laabh : 18:09:05 to 19:23:16 hrs [Good]
5. Amrita: 19:23:16 to 20:37:26 hrs [Good]
6. Kaala : 20:37:26 to 21:51:36 hrs [Bad ]
7. Shubha: 21:51:36 to 23:05:47 hrs [Bad ]#
8. Roga : 23:05:47 to 0:19:57 hrs [Bad ]
9. Kaala : 0:19:57 to 2:05:48 hrs [Bad ]
10. Laabh : 2:05:48 to 3:51:39 hrs [Good]
11. Udwega: 3:51:39 to 5:37:30 hrs [Bad ]
12. Shubha: 5:37:30 to 7:23:21 hrs [Good]
13. Amrita: 7:23:21 to 9:09:12 hrs [Good]
14. Chara : 9:09:12 to 10:55:03 hrs [Medm]
15. Roga : 10:55:03 to 12:40:54 hrs [Bad ]
16. Kaala : 12:40:54 to 14:26:45 hrs [Bad ]
consuultation either on line or by prior appointment.
www.astrovastuindia.com
gobindajwani@astrovastuindia.com